Ανακοινώσεις Τύπου

Βίντεο

Προκηρύξεις Διαγωνισμών

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, άνω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 (MIS 5131166) για την «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον Τομέα των στερεών αποβλήτων» και του υποέργου 1 (MIS 5131182) για την «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την εξειδικευμένη διαχείριση στον Τομέα των υγρών αποβλήτων» των πράξεων με τίτλο: «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων», συνολικού προϋπολογισμού πεντακοσίων ενενήντα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών πλέον ΦΠΑ 24% (590.821,58 €), ήτοι επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εξακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (732.618,76 €)
Όλες οι προκηρύξεις

Σύνδεσμοι