Αστικός Θόρυβος

Ο αστικός θόρυβος αντιμετωπίζεται με γενικές διατάξεις που επιγραμματικά είναι:

1.    Εφαρμογή του Κτιριοδομικού Κανονισμού
2.    Αστυνομικές Διατάξεις ( Περί τήρησης ορών κοινής ησυχίας κλπ)
3.    Υγειονομικές Διατάξεις
4.    Με επί μέρους Διατάξεις που είναι:

  • Αστική Διάταξη περί μέτρων ευταξίας και ευκοσμίας
   Α.Δ 1023/2/37-κε/ΦΕΚ 1028/Β/ 12.11.1996
  • Ρύθμιση υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου
   Υ.Α Κ1/1244/ ΦΕΚ 270/Β/21.4.1993
  • Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων από κατοικίες, όπως Λούνα παρκ, go–cart κλπ.
   Κ.Υ.Α 7034/1298/ΦΕΚ 368/Β/24.3.2000
  • Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών
   Υ.Α 31708/ΦΕΚ603/Β/18.9.1990
   Τροποποίηση αυτής Υ.Α 16311/ ΦΕΚ 624 / Β/ 12.5.1999.