Διασυνοριακή συνεργασία και βιώσιμη διαχείριση της ευρύτερης περιοχής της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Δρίνου

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Δρίνου καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή που συμπεριλαμβάνει την Αλβανία, την Ελλάδα, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο (σύμφωνα με ψήφισμα 1244 του ΣΑ του ΟΗΕ). Βασικό στόχο της διασυνοριακής συνεργασίας των παρόχθιων μερών αποτελεί η υλοποίηση ενός «Κοινού Οράματος» και η διερεύνηση τρόπων βιώσιμης διαχείρισης της ευρύτερης λεκάνης απορροής του Δρίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για τα νερά της UNECE, της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων πολυμερών Συμφωνιών.

Πιο συγκεκριμένα, στόχο του σχετικού Μνημονίου που υπεγράφη το 2011 αποτελεί η δημιουργία της αναγκαίας βάσης για μια ολοκληρωμένη συνεκτική προσέγγιση σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση της λεκάνης απορροής μέσω ενός ευέλικτου διαχειριστικού πλαισίου που θα επιτρέψει στις χώρες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στις Διεθνείς Συμβάσεις, όπου είναι συμβαλλόμενα μέλη, καθώς και να εφαρμόσουν την Οδηγία – Πλαίσιο για τα Νερά της ΕΕ στις υπολεκάνες του Δρίνου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας διοργανώνονται ετησίως από τη Γραμματεία της Συντονιστικής Ομάδας του Δρίνου (GWP Med) με την υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE) και του Global Environment Fund (GEF), δυο συναντήσεις της Συντονιστικής Ομάδας του Δρίνου και της Διοικούσας Επιτροπής του Προγράμματος του GEF για το Δρίνο.