Διμερείς συνεργασίες Ελλάδας στον τομέα της Ενέργειας

Η χώρα μας αναπτύσσει, σε διμερές επίπεδο, ολοένα και περισσότερες συνεργασίες στον ενεργειακό τομέα με πολ­λές χώρες εντός και, ιδιαίτερα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας εφο­δι­ασμού, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την διαφοροποίηση ενεργειακών πηγών και οδεύ­σεων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Με τον τρόπο αυτό αποκτά καίριους στρατηγικούς εταίρους στον ενεργειακό το­μέα, οι βασικότεροι από τους οποίους είναι αυτές οι χώρες με τις οποίες γειτνιάζει, υπό την ευρύτερη γεωγραφική έννοια, αλλά και χώρες με παγκόσμια οικονομική επιρροή.

Οι διμερείς σχέσεις προωθούνται μέσω α) διμερών ή πολυμερών επίσημων ή άτυπων συναντήσεων, όπως και Ανωτάτων Συμβουλίων Συνεργασίας β) την υπογραφή Διακυβερνητικών Συμφωνιών και μη νομικά δεσμευτικών κειμένων, όπως Μνημονίων Συνεργασίας, και γ)  των Μικτών Διυπουρ­γι­κών Επιτροπών (Μ.Δ.Ε.) για την οικονομική συνερ­γασία, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε τακ­τική βάση (συνήθως σε ετήσια ή διετή βάση), υπό το συντονισμό του Υπουργείου Εξω­τε­ρι­κών και τη συμμετοχή των αρμόδιων, ανά τομέα, Υπουργείων.

Ειδικότερα, στις διμερείς σχέσεις της Ελλάδας με τους βασικότερους ενεργειακούς εταίρους, επιδιώκονται:

  • Η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου μέσω της ανάδειξης και υλοποίησης υποδομών κοινού ενδιαφέροντος
  • Η προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας ιδιαίτερα μέσω αμφίπλευρης μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, με σημαντική συμβολή του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
  • Η βελτίωση των διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και η ενίσχυση της μεταφορικής ικανότητας με τις γειτονικές χώρες
  • Η περαιτέρω συνεργασία σε θέματα πετροχημικών προϊόντων και της βιομηχανίας πετρελαίου
  • Η ενθάρρυνση και αναπτυξη της από κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων για βελτίωση και ανάπτυξη τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας.