Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προβολή δράσεων που συνδέονται με την υλοποίηση της Agenda 2030 και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs) των Ηνωμένων Εθνών. Πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στις 20 – 26 Σεπτεμβρίου και αφορά σε δράσεις που υλοποιούνται κατά το ευρύτερο χρονικό διάστημα από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Οκτωβρίου. Δημόσιοι φορείς, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, πολίτες κ.ά. που διοργανώνουν σχετικές δράσεις και εκδηλώσεις, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, καλούνται να τις καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.esdw.eu.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και της ενεργού συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στη φιλόδοξη κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση της Agenda 2030 και των SDGs. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να διοργανωθούν ημερίδες, εκθέσεις, διαγωνισμοί, αθλητικές δράσεις κ.ά. Η προβολή των δράσεων μέσω της ESDW ενισχύει σημαντικά την περαιτέρω διάχυση και ανάδειξη των ίδιων των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών προς τη γενικότερη κατεύθυνση της επίτευξης της συνοχής των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η καταχώρηση των πρωτοβουλιών – δράσεων έχει ξεκινήσει και γίνεται απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στο σύνδεσμο https://esdw.eu/register. Οι ενδιαφερόμενοι που καταχωρούν την πρωτοβουλία τους στην πλατφόρμα ESDW έχουν πρόσβαση σε σχετικό υλικό για την προώθησή της (π.χ. ESDW logo, flyers κ.λπ.).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τ: 213 1513341).