Δασαρχεία

Τα Δασαρχεία, αλλά και οι Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχεία, ρυθμίζουν διαδικασίες, λαμβάνουν μέτρα, εγκρίνουν πράξεις και διοικητικές αποφάσεις, αποφασίζουν και συγκροτούν για θέματα που αφορούν:

• Θέματα Άγριας Ζωής, Θήρας και Βοσκής
• Θέματα Διαχείρισης Δασών
• Θέματα Εθνικών Δρυμών – Βοσκοτόπων
• Θέματα Δασοτεχνικών Έργων