Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αττικής

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Αιγαίου

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

 

Οι Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (Ε.Ε.Δ.Π.) είναι ιεραρχικού επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και σε αυτές υπάγονται σε επίπεδο Διεύθυνσης:

– οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
– οι Διευθύνσεις Δασών Νομών
– οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων
– τα Δασαρχεία

με το σύνολο των ασκούμενων αρμοδιοτήτων, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

 

Οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχουν ως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο του συνόλου των Δασικών Υπηρεσιών και του προσωπικού της Ε.Ε.Δ.Π. που ανήκουν. Οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων της αρμοδιότητάς τους και να συμμορφώνονται στις οδηγίες του. Συγκροτούνται από τα ακόλουθα τμήματα:

– Τμήμα Επιθεώρησης
– Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης
– Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων
– Τμήμα Δασικό
– Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων

 

Τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών στις οποίες δεν υπάγονται Δασαρχεία, ρυθμίζουν διαδικασίες, λαμβάνουν μέτρα, εγκρίνουν Πράξεις και Διοικητικές Αποφάσεις για θέματα που αφορούν:

– στην Άγρια Ζωή, τη Θήρα και τη Βοσκή
– στη Διαχείριση Δασών
– στους Εθνικούς Δρυμούς και τους Βοσκότοπους
– στα Δασοτεχνικά Έργα