Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Οι στρατηγικοί σκοποί της γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος σύμφωνα με το προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμόν 132 του 2017, είναι ιδίως:

• ο προγραμματισμός δράσεων και η διασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων για την εφαρμογή της δασικής πολιτικής,
• η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας, καθώς και της δημόσιας περιουσίας από κάθε κίνδυνο και απειλή,
• η προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της δημόσιας αγροτικής περιουσίας,
• η προστασία της δασικής βιοποικιλότητας των ειδών, των οικοσυστημάτων και του τοπίου,
• η αειφορική διαχείριση των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων,
• η λήψη μέτρων για τη διαχείριση της άγριας πανίδας και την άσκηση της πολιτικής σε θέματα θήρας,
• ο συντονισμός και η παροχή οδηγιών για την υλοποίηση έργων και εργασιών υποδομής για την ανάπτυξη, την προστασία και τη αειφορική διαχείριση των δασών,
• η υλοποίηση πολιτικών για την αναδάσωση καμένων και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων,
• η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προσαρμογή των δασικών οικοσυστημάτων και των δημόσιων χορτολιβαδικών και φρυγανικών εκτάσεων της χώρας στην κλιματική αλλαγή και τη συμβολή τους στο μετριασμό των επιπτώσεων αυτής,
• η εξασφάλιση της άρτιας εκτέλεσης και εφαρμογής των κατευθύνσεων και οδηγιών και γενικότερα της δασικής πολιτικής που σχεδιάζεται από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, αλλά και της εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων και μελετών και της άρτιας εκτέλεσης των δασοτεχνικών έργων από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος απαρτίζεται από τις εξής Διευθύνσεις:
• Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολίτικης,
• Διεύθυνση Προστασίας Δασών,
• Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών,
• Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών

Επικοινωνία
Διεύθυνση: Τέρμα Αλκμάνος Τ.Κ 11528 Αθήνα