Νομοθεσία

  • Νόμος 4685/2020 (Α΄ 92) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
  • Ν. 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4423/2016 (ΦΕΚ Α´ 182) «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις».
  • Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α´ 143), Άρθρο 32 Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α ́ 159)
  • 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.