Πλατφόρμα Εξοικονόμησης Ενέργειας Υποδομών Δημοσίου

Μέσω της  ηλεκτρονικής πλατφόρμας: publicenergysavings.gov.gr παρακολουθείται η υλοποίηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και η πορεία των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη του ετήσιου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας  για τους φορείς του δημοσίου τομέα.

Συγκεκριμένα για το έτος 2023 τέθηκε στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για κάθε φορέα του δημοσίου τομέα, κατά τουλάχιστον 3%, σε σχέση με την κατανάλωση του έτους 2022.

Η διαδικασία

  1. Η σύνδεση, κατά την αρχική πιστοποίηση εισόδου στην εφαρμογή, γίνεται από τον υπεύθυνο ενεργειακών υποδομών/εγκαταστάσεων του φορέα. Για τον σκοπό αυτόν, αξιοποιούνται οι μοναδικοί κωδικοί – διαπιστευτήρια (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που αφορούν στον Α.Φ.Μ. κάθε φορέα.
  2. Μετά την αρχική πιστοποίηση, η είσοδος κάθε φορέα στην εφαρμογή πραγματοποιείται από τους διοικητικούς υπευθύνους (για το σύνολο των εγκαταστάσεων κάθε φορέα ορίζονται ένας ή περισσότεροι). Σε αυτήν την περίπτωση, η σύνδεση γίνεται με τη χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  3. Η ηλεκτρονική διασταύρωση των απαραίτητων στοιχείων για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο και της πορείας των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Σχετικά έγγραφα

Ανάλυση Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δημόσιους Φορείς – Τεκμηρίωση Διαδικασιών για την Αξιολόγηση Φορέων

Τροποποίηση της ΚΥΑ: «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα»

Επισκεφτείτε την Πλατφόρμα Εξοικονόμησης Ενέργειας Υποδομών Δημοσίου στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://publicenergysavings.gov.gr/