Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού Γεωθερμίας 2023 – Παροχή διευκρινήσεων

Ερώτημα 1: 

Υποφάκελος Α’ (4.1):

α. Υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 2 του διαγωνιζόμενου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες (ή ενώσεις) του νόμιμου εκπροσώπου, νόμιμα θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής συνοδευόμενη από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του δηλούντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης εκμίσθωσης και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή. Μπορεί να εκδοθεί μέσω της εφαρμογής του gov.gr; Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται και η προσκόμιση αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας; Αν ναι, απλό αντίγραφο ή επικυρωμένο;

Απάντηση 1:

Διευκρινίζεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος 2, με το περιεχόμενο που προβλέπεται στην παρ. 4.1 (α) της Προκήρυξης,  μπορεί να εκδοθεί και μέσω της εφαρμογής του gov.gr. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται και η προσκόμιση αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Ερώτημα 2:

Υποφάκελος Α’ (4.1):

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τυχόν αδικήματα των περιπτώσεων α έως στ της παρ. 3.1. για τους διαχειριστές σε περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε. Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε., τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση Α.Ε., τα φυσικά πρόσωπα σε κάθε άλλη περίπτωση. Μπορεί να εκδοθεί το απόσπασμα ποινικού μητρώου μέσω της εφαρμογής gov.gr;

Απάντηση 2:

Διευκρινίζεται ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου της παρ. 4.1 (β) της Προκήρυξης μπορεί να εκδοθεί και μέσω της εφαρμογής του gov.gr.

 

Ερώτημα 3:

Υποφάκελος Α’ (4.1):

στ. Μετοχολόγιο ή ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης των μετόχων (προκειμένου για ΑΕ). Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλίου εταίρων ή ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της συνέλευσης των εταίρων. Αρκεί να προσκομίσουμε ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, το οποίο εκδίδεται από την εταιρεία ή απαιτείται η θεώρηση του αντιγράφου από κάποια Αρχή;

Απάντηση 3:

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον όρο 4.1 (στ) της Προκήρυξης αρκεί η προσκόμιση ακριβούς αντιγράφου του πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης των μετόχων, το οποίο εκδίδεται από την εταιρεία και φέρει την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της.

 

Ερώτημα 4:

Υποφάκελος Α’ (4.1):

ζ. Αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου των μετόχων ή εταίρων ή μελών της κοινοπραξίας (ή της ένωσης), με ποσοστό άνω του 5% ή σε περίπτωση που αυτοί είναι νομικά πρόσωπα, καταστατικό τους και μετοχολόγιο ή ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση μετόχων νομικών προσώπων, αρκεί η προσκόμιση καταστατικού και μετοχολογίου των άμεσων μετόχων ή απαιτείται περαιτέρω η προσκόμιση δικαιολογητικών μέχρι φυσικού προσώπου (απώτατου πραγματικού δικαιούχου); Σε περίπτωση μητρικής εταιρείας εισηγμένης σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, απαιτείται η προσκόμιση κάποιου συγκεκριμένου δικαιολογητικού/εγγράφου;

Απάντηση 4

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4.1 (ζ) της Προκήρυξης αρκεί, στην περίπτωση νομικών προσώπων, η προσκόμιση καταστατικού και μετοχολογίου των άμεσων μετόχων ή ακριβούς αντιγράφου του πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευση, όπως εκδίδεται από την εταιρεία.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μητρικής εταιρείας εισηγμένης σε αλλοδαπό χρηματιστήριο απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση νομίμως επικυρωμένου πιστοποιητικού του οικείου χρηματιστηρίου με το οποίο βεβαιώνεται ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτό.

 

Ερώτημα 5:

Όπου «νομίμως επικυρωμένα», νοείται ως επικύρωση από δικηγόρο;

Απάντηση 5:

Διευκρινίζεται ότι στα σημεία στα οποία στην Προκήρυξη αναφέρεται «νομίμως επικυρωμένα» νοείται η επικύρωση από δικηγόρο ή θεώρηση από δημόσια υπηρεσία.

 

Ερώτημα 6:

Υποφάκελος Β’ (4.2):

δ. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική δυνατότητα των διαγωνιζομένων, που αποδεικνύουν την ικανότητα τους να χρηματοδοτούν εργασίες έρευνας γεωθερμικού δυναμικού και όλες τις συναφείς εργασίες, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων ως προς την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι εργασίες έρευνας και τον τρόπο εξασφάλισης των υποχρεώσεων των διαγωνιζομένων. Τα έγγραφα οικονομικής δυνατότητας θα περιλαμβάνουν την οικονομική διάρθρωση των διαγωνιζομένων (και της μητρικής εταιρείας εάν υπάρχει), ισολογισμούς των τελευταίων τριών ετών, εάν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η δημοσίευση ισολογισμού, τραπεζικούς λογαριασμούς ή τραπεζικές βεβαιώσεις, δηλώσεις περί του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, αντίγραφα από τα βιβλία εσόδων – εξόδων, καθώς και οποιεσδήποτε εκθέσεις έχουν υποβάλει οι διαγωνιζόμενοι και οι μητρικές τους εταιρείες, αν υπάρχουν, σε αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών τα τελευταία τρία έτη. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν τα παραπάνω πρέπει να επικυρωθούν από αρμόδια αρχή, άλλως εάν αρκεί η υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας εταιρείας.

Απάντηση 6:

Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα των διαγωνιζόμενων και προβλέπονται στην παρ. 4.2 (δ) της Προκήρυξης αρκεί να φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της αιτούσας εταιρείας.

 

Ερώτημα 7:

Υποφάκελος Β’ (4.2):

ε. Στοιχεία σχετικά με την τεχνική εμπειρία και τη δυνατότητα των διαγωνιζομένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποδεικνύονται με την υποβολή καταλόγου εκτελεσθέντων έργων την τελευταία πενταετία ή και μέσω συνεργασίας των διαγωνιζομένων με ειδικούς επιστήμονες, φορείς ή εταιρίες, ή και με όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να προσκομίσουν. Σε περίπτωση που διατίθενται εξωτερικοί πόροι (υπηρεσίες τρίτων μερών) για τη συμπλήρωση πιθανών ελλείψεων, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δεσμευτική δήλωση (ή συμφωνία) με τα τρίτα μέρη, από την οποία θα προκύπτει η δέσμευση των τρίτων μερών ότι διαθέτουν τις τεχνικές τους ικανότητες και μέσα προς τους ιδίους, καθώς και ότι αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη των σχετικών υποχρεώσεων. Συνημμένα στην δεσμευτική δήλωση ή συμφωνία θα πρέπει να είναι όλα τα έγγραφα των τρίτων μερών που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα τους κατά τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο ανωτέρω. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν τα παραπάνω πρέπει να επικυρωθούν από αρμόδια αρχή, άλλως εάν αρκεί η υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο της αιτούσας εταιρείας.

Απάντηση 7

Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα σχετικά με την τεχνική εμπειρία και δυνατότητα του διαγωνιζόμενου που προβλέπονται στην παρ. 4.2 (ε) της Προκήρυξης αρκεί να φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της αιτούσας εταιρείας.

 

Ερώτημα 8:

Υποφάκελος Β’ (4.2)

Οικονομική διάρθρωση των διαγωνιζομένων (και της μητρικής εταιρείας εάν υπάρχει): Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τι ακριβώς πρέπει να προσκομιστεί. Θα υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που συνοδεύονται από αναλυτικές σημειώσεις, σας καλύπτουν τα εν λόγω έγγραφα;

Απάντηση 8:

Διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της οικονομικής διάρθρωσης των διαγωνιζόμενων, σύμφωνα με την παρ. 4.2 (δ) της Προκήρυξης, αρκεί να υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συνοδευόμενες από αναλυτικές σημειώσεις και φέροντας την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της  εταιρείας.

 

Ερώτημα 9:

Υποφάκελος Β’ (4.2)

Τραπεζικούς λογαριασμούς ή τραπεζικές βεβαιώσεις : Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε για ποιο έτος θέλετε να υποβληθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί.

Απάντηση 9:

Σύμφωνα με την παρ. 4.2 (δ) της Προκήρυξης, οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς αναφορικά με τα τελευταία τρία έτη.

 

Ερώτημα 10:

Υποφάκελος Β’ (4.2)

Δηλώσεις περί του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών : Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τι ακριβώς πρέπει να προσκομιστεί. Θα υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις τη εταιρείας που συνοδεύονται από αναλυτικές σημειώσεις, σας καλύπτουν τα εν λόγω έγγραφα;

Απάντηση 10

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις δηλώσεις περί του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, σύμφωνα με την παρ. 4.2 (δ) της Προκήρυξης, αρκεί να υποβληθούν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας συνοδευόμενες από αναλυτικές σημειώσεις και φέροντας την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της  εταιρείας.

 

Ερώτημα 11:

Υποφάκελος Β’ (4.2)

Αντίγραφα από τα βιβλία εσόδων – εξόδων : Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τι ακριβώς πρέπει να προσκομιστεί. Η εταιρεία έχει νομική μορφή ΑΕ και τηρεί διπλογραφικά βιβλία και ως συνέπεια δεν τηρεί βιβλία εσόδων-εξόδων.

Απάντηση 11:

Διευκρινίζεται ότι, στη περίπτωση που η διαγωνιζόμενη εταιρεία έχει την μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, ως βιβλία εσόδων- εξόδων νοούνται, στο πλαίσιο της παρ. 4.2 (δ) της Προκήρυξης, τα διπλογραφικά βιβλία.

 

Ερώτημα 12

Υποφάκελος Β’ (4.2)

οποιεσδήποτε εκθέσεις έχουν υποβάλει οι διαγωνιζόμενοι και οι μητρικές τους εταιρείες, αν υπάρχουν, σε αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών τα τελευταία τρία έτη. : Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τι ακριβώς πρέπει να προσκομιστεί

Απάντηση 12:

Διευκρινίζεται ότι οι εκθέσεις σε αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών της παρ. 4.2 (ε) της Προκήρυξης αφορούν τους διαγωνιζόμενους εφόσον είναι εισηγμένες εταιρείες και νοούνται οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις που αυτές υποβάλουν στο Χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ή στις οικείες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές κινητών αξιών στην περίπτωση αλλοδαπών εισηγμένων εταιρειών.

 

Ερώτημα 13: 

Με βάση την προκήρυξη σελ. 5 “το υπό εκμίσθωση δικαίωμα έρευνας περιορίζεται εκτός των ήδη χαρακτηρισμένων γεωθερμικών πεδίων που τυχόν ευρίσκονται εντός αυτών.”

Αυτός ο περιορισμός αφορά τον χώρο αυτών, όπως προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες και το βάθος αυτών?

Επί παραδείγματι για το ΠΙΘΑΝΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, το Βάθος ταμιευτήρα είναι 150 – 450 m.

Έχουμε το δικαίωμα γεώτρησης σε αυτό το πεδίο αλλά βαθύτερα των 450 μέτρων?

Εάν δεν το έχουμε, το έχει ο παρόντας μισθωτής?

Απάντηση 13:

Ο περιορισμός αναφέρεται στον χώρο των χαρακτηρισμένων γεωθερμικών πεδίων όπως αυτός προσδιορίζεται στις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις χαρακτηρισμού και υπαγωγής γεωθερμικών πεδίων σε κατηγορίες.

 

Ερώτημα 14:

Στο άρθρο 2.4, “Επισημαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας.”

Αυτό αφορά και σε εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά εταιρείες συμμετέχουσες στον διαγωνισμό? (π.χ. φυσικό πρόσωπο που έχει επενδύσει σε 2 διαφορετικές εισηγμένες, ανταγωνίστριες στον διαγωνισμό, είναι λόγος απόρριψης συμμετοχής?).

Απάντηση 14:

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά εταιρείες, η παρ. 2.4 της Προκήρυξης έχει την έννοια ότι πρέπει αυτές να μην τελούν υπό κοινό έλεγχο.

 

Ερώτημα 15:

Εις ότι αφορά αλλοδαπές εταιρείες, στις χώρες των οποίων δεν εκδίδονται έγγραφα όπως ασφαλιστικής ενημερότητας ή Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, τι έγγραφα πρέπει να προσκομισθούν;

Απάντηση 15:

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αλλοδαπών εταιρειών πρέπει να προσκομιστούν τα αντίστοιχα έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της εκάστοτε χώρας και από το περιεχόμενο των οποίων βεβαιώνονται και αποδεικνύονται τα σχετικά στοιχεία.