Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών

Στις 2.2.2010, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, στην Πύλη Πρεσπών, υπογράφηκε με πρωτοβουλία της Ελλάδας η Διεθνής Συμφωνία για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών μεταξύ της Ελλάδας, της Αλβανίας, της πΓΔΜ (νυν Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Συμφωνία κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 14 Φεβρουαρίου 2017 (ν. 4453/2017, ΦΕΚ A’19).

Η Συμφωνία ετέθη σε ισχύ στις 29 Μαΐου 2019 καθώς τότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενημέρωσης περί κύρωσης από όλα τα Μέρη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Συμφωνία στοχεύει στη ενδυνάμωση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των Μερών για την διασφάλιση της ολοκληρωμένης προστασίας του σημαντικού οικοσυστήματος και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής του Πάρκου Πρεσπών, του μοναδικού διασυνοριακού Πάρκου στην περιοχή των ΝΔ Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Βάσει των διατάξεων της Συμφωνίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι για πρώτη φορά προωθείται μία τέτοιου είδους σημαντική διακρατική συνεργασία, η Ελλάδα έχει εκφράσει την πρόθεσή της να υποστηρίξει λειτουργικά και οικονομικά, μέσω πόρων του Πράσινου Ταμείου, την Γραμματεία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Πάρκου Πρεσπών (άρθρο 13), μέσω της φιλοξενίας της στον Άγιο Γερμανό για τα τέσσερα πρώτα έτη από την έναρξη υλοποίησης της Συμφωνίας, καθώς επίσης την Ομάδα Εργασίας Υδάτων (άρθρο 14), επίσης για τα τέσσερα πρώτα έτη της λειτουργίας της.

Με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη υλοποίησης της Συμφωνίας, η Ελληνική πλευρά, με αρμόδιο επισπεύδοντα φορέα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, προωθεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκρότησης των διαφόρων Οργάνων και την, εν συνεχεία, διοργάνωση πρώτων Συναντήσεων για την διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης.