Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις

30/11/2020: Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Σχετικό αρχείο


09/11/2020: Ανακοίνωση κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης –παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης την κτιρίων του ΥΠΕΝ στη Θεσσαλονίκη.

Σχετικό αρχείο


06/11/2020: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου (1/1/20-31/10/20)

Σχετικό αρχείο


05/11/2020: Η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Ν. μετακομίζει στο κτήριο του Υ.ΠΕ.Ν. επί της  Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα.
Για τον λόγο αυτό δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση του κοινού έως και την Παρασκευή 13/11/2020.


03/11/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση τριάντα οκτώ (38) υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας


30/10/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών τεχνικής στήριξης της γεωπύλης INSPIRE του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) “geoportal.ypen.gr”.


27/10/2020: Προκήρυξη του 2ου κύκλου της Δράσης “Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα φυσικού αερίου σε κατοικίες” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Αττικής.


20/10/2020: Ασφάλεια, φύλαξη και επιτήρηση των εγκαταστάσεων στέγασης της έδρας του Πράσινου Ταμείου

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ διακηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, φύλαξης και επιτήρησης των εγκαταστάσεων του Πράσινου Ταμείου στη Βίλα Καζούλη, που βρίσκονται στη Λεωφ. Κηφισίας 241, στην Κηφισιά, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής ορίζεται η 04-11-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: https://www.prasinotameio.gr/prokirixeis-diagonismoi/

Σχετικό αρχείο


09/10/2020: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Οκτωβρίου 2020

Σχετικό αρχείο


30/09/2010: Διευκρινίσεις για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής στον ν. 4495/2017 από την 1η Οκτωβρίου 2020

Σχετική εγκύκλιος


25/09/2020: Ενδοϋπουργική κινητικότητα ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δέκα έξι (16) υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωτεχνικών στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τα ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο και Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και το ΝΠΙΔ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που εποπτεύονται από το Υπουργείο»

Σχετικό αρχείο


25/09/2020: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (άρθ. 19 παρ. 4  ΚΑΑ) Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV «Διασύνδεση Maritsa East 1 (BG) Νέα Σάντα (EL) στο Ν. Ροδόπης»

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων υπέρ και με δαπάνες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την εγκατάσταση δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ Γ 0000589 ΕΞ 2019/22.01.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 22/07.02.2019, τεύχος ΑΑΠ, του έργου Γραμμή Μεταφοράς (ΓΜ) 400 kV «Διασύνδεση Maritsa East 1 (BG) Νέα Σάντα (EL) στο Ν. Ροδόπης» (βλ. συνημμένο PDF).

Σχετικό αρχείο


24/09/2020: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (άρθ. 19 παρ. 4  ΚΑΑ) ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ (ΣΜ) ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Περί καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών αιτήσεως του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)  για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημιώσεως αναγκαστικώς απαλλοτριωθέντων ακινήτων υπέρ και με δαπάνες της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για την εγκατάσταση δυνάμει της υπ’ αριθμ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53456/630  απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 541/07.09.2020, τεύχος Δ, για τον ΣΜ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ως υποέργου του έργου ‘’Ηλεκτρική Διασύνδεση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ της ηπειρωτικής χώρας μέσω συνδέσμου (ΣΡ) (διασύνδεση ΑΤΤΙΚΗ – ΚΡΗΤΗ)’’.

Σχετικό αρχείο


18/09/2020: ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ διακηρύσσει συνοπτικό δημόσιο διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς το Πράσινο Ταμείο για το έτος 2021, οι οποίες συνίστανται στην ένταξη του Πράσινου Ταμείου στην Διατραπεζική Υπηρεσία Διαχείρισης πληρωμών δικαιούχου Οργανισμού-Υπηρεσία DIAS CREDIT TRANSFER-CREDITOR DCT-CREDITOR, που λειτουργεί η εταιρία «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551  ΚΥΑ (ΦΕΚ 4899 Β 31-12-2019) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη γραμματεία της Αναθέτουσας Αρχής ορίζεται η 06-10-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Το πλήρες κείμενο της αναλυτικής διακήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: www.prasinotameio.gr

Διακήρυξη διαγωνισμού


08/09/2020: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (1/1/2020 έως 31/08/2020

Σχετικό αρχείο


02/09/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικό αρχείο


25/08/2020: Έγκριση του από 17.07.2020 πρακτικού της Ομάδας Έργου για την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE Bonelli eastMed «Διατήρηση και διαχείριση του πληθυσμού του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο – Conservation & Management of the Bonelli’s eagle population in east Mediterranean – LIFE17 NAT/GR/000514- LIFE Bonelli eastMed».

Σχετικό αρχείο


25/08/2020:  Διενέργεια εκ νέου κλήρωσης για την ανάδειξη τεσσάρων (4) μελών της πενταμελούς επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών «Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού» (Π. 4.5.1) για το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΑΛ-ΧΩΡ 2)» στο πλαίσιο τουΠρογράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Σχετικό αρχείο


24/08/2020:  ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ – Δράση επιδότησης ηλεκτροκίνητων οχημάτων δίκυκλων και ποδηλάτων


17/08/2020:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απόσπαση δεκαοκτώ (18) υπαλλήλων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικό αρχείο


10/08/2020: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (1/1/2020 έως 31/07/2020)

Σχετικό αρχείο


30/07/2020: Ενδοϋπουργική κινητικότητα ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών, στο Τμήμα Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Ν.Π.Δ.Δ Ελληνικό Κτηματολόγιο

Σχετικό αρχείο


27/7/2020: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020  και ώρα 15.00.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης
Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΝΕΟ Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης
Πρακτικό Αξιολόγησης


6/7/2020: Στοίχεια Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός Ιουνίου 2020.

Σχετικό αρχείο


01/07/2020: Έγκριση:
α) του από 18/06/2020 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI –
Greece – LIFE18 IPE GR000013)»
β) των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων (υποβληθέντων αιτήσεων/προτάσεων).

26/6/2020: Σε συνέχεια της ανάρτησης με ημερομηνία 12/6/2020, Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για τις ανάγκες του έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» – με ακρωνύμιο ΑQUARES.
Σχετική απόφαση


22/6/2020:Διενέργεια εκ νέου κλήρωσης για την ανάδειξη τεσσάρων (4) μελών της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για την Βιομηχανία».

Σχετικό αρχείο


15/6/2020:Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη τεσσάρων (4) μελών της πενταμελούς Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για την Βιομηχανία».

Σχετικό αρχείο


12/6/2020: Στοίχεια Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΜΑΙΟΥ 2020 (1/1/2020 έως 31/05/2020).

Σχετικό αρχείο


12/6/2020: Σε συνέχεια της ανάρτησης με ημερομηνία 27/03/2020, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης για τις ανάγκες του Έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» – με ακρωνύμιο ΑQUARES», αναρτάται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και του προσωρινού αποτελέσματος της αξιολόγησης καθώς και το σχετικό πρακτικό.


03/06/2020: Δημοσιοποιήθηκε ο Μη Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143) και άρθ. 8 του ν. 4585/2018 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 21 του ν. 4685/2020 και ισχύει.

Αιτήματα διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων των στοιχείων του πίνακα, συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δύναται να υποβληθούν από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα.
Ειδικότερα τα αιτήματα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως στο Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, ΑΘΗΝΑ) έως την 18.06.2020 και ώρα 15.00, είτε  στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel.aitiseis@prv.ypeka.gr έως την 18.06.2020 και ώρα 24.00, με την ένδειξη «Αίτημα διόρθωσης σφάλματος σύμφωνα με το άρθ. 27 ν. 4342/2015».
Μετά την εξέταση των υποβληθέντων αιτημάτων, θα καταρτισθεί και αναρτηθεί εκ νέου στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, ο Οριστικός Πίνακας, και θα ορισθεί χρονικό διάστημα για την καταβολή του τέλους από τους υπόχρεους.
Δείτε εδώ το κείμενο της Απόφασης.
Κατεβάστε εδώ το Παράρτημα ΙΙ της Απόφασης σε μορφή .docx


26/05/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ετήσιας βάσης, στο πλαίσιο διενέργειας των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το έργο “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα (LIFE-IP AdaptinGR- LIFE17 IPC/GR/000006)”

Σχετικό Αρχείο


25/05/2020: Ανακοίνωση κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης την κτιρίων του ΥΠΕΝ στη Θεσσαλονίκη.

Σχετικό Αρχείο


20/05/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του ν. 3886/2010, που αφορούν τις υπ’ αρ. 1/2017 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002795094), 2/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002934535), 4/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002933830) Συμφωνίες Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΚΑΑ).

Σχετικό Αρχείο


20/05/2020: Ανακοίνωση κλήρωσης για την αντικατάσταση τακτικού μέλους του συλλογικού οργάνου ετήσιας βάσης «Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίμων και μη, καθώς και παροχή υπηρεσιών – εργασιών»

Σχετικό Αρχείο


20/05/2020: Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων τριών (3) Μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) λόγω λήξης θητείας αυτών, ήτοι των θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου Α΄ και ενός Μέλους της ΡΑΕ.

Σχετικό Αρχείο


12/05/2020: Σύναψη μίας (1) Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ανάθεσης Έργου, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE Grin «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων – Promoting urban integration of Green INfrastructure to improve climate governance in cities – “LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn”».

Σχετικό Αρχείο


08/05/2020: Στοιχεια εκτέλεσης Π/Υ ΥΠΕΝ, μηνός Απριλίου 2020.

Σχετικό Αρχείο


06/05/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση α) ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και β) ετήσιας επιτροπής παραλαβής διαγωνισμών γενικών
υπηρεσιών που διεξάγει η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

Σχετικό Αρχείο


30/04/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών διαχωρισμού, καταλογογράφησης, και εγκιβωτισμού του φυσικού αρχείου που στεγάζεται στο κτίριο επί των οδών Τρικάλων και Μεσογείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σχετικό Αρχείο


27/04/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων -πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων, που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό.

Σχετικό Αρχείο


07/04/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της σε ετήσια βάση Επιτροπής παρακολούθησης/παραλαβής προμήθειας υλικών, αναλωσίμων και μη και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, εργασιών συντήρησης – επισκευής και λοιπών υπηρεσιών που αφορούν τα οχήματα των υπηρεσιών που στεγάζονται στη Θεσσαλονίκη

Σχετικό Αρχείο


07/04/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων ετήσιας βάσης: α) Διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας υλικών, αναλωσίμων και μη καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών. β) Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίμων και μη, καθώς και παροχή υπηρεσιών – εργασιών και γ) Παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, εργασιών συντήρησης – επισκευής και λοιπών υπηρεσιών που αφορούν υπηρεσιακά οχήματα

Σχετικό Αρχείο


06/04/2020: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την καλυψη θέσεων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο

Σχετικό Αρχείο, Συμπληρωματική Ανακοίνωση


06/04/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων, ετήσιας βάσης, του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει

Σχετικό Αρχείο


06/04/2020: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του έργου κατεδάφισης στην περιοχή της νήσου Μακρονήσου του Δήμου Κέας

Σχετικό Αρχείο


03/04/2020: ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ του επιστναπτόμενου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα – Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)» σχετικά με την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/10803/452/30-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ3544653Π8-779) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχετικό Αρχείο


27/03/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης για τις ανάγκες του Έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» – με ακρωνύμιο ΑQUARES


19/03/2020: Ανακοίνωση για τη συμπλήρωση της έκθεσης αποβλήτων

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, θα συνεχιστεί η συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) για το έτος 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.
Για την υποστήριξη των υπόχρεων λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στον αριθμό 213 1513162. Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr.


13/03/2020Διαμόρφωση ημερών και ωραρίων εξυπηρέτησης κοινού

Σχετικό αρχείο


27/01/2020Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη διενέργεια αποσπάσεων στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης από τοΥπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και τους εποπτευόμενους από το Υ.Π.ΕΝ. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Σχετικό αρχείο


12/09/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 (1/1/2019 έως 31/7/2019)

Σχετικό αρχείο


16/08/2019: Έγκριση

α) του με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/49212/1232/31-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης της ΕπιτροπήςΑξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς – Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude» με ακρωνύμιο GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522»» και των 

β) προσωρινών πινάκων με σειρά κατάταξης των υποβληθέντων προτάσεων

Απόφαση έγκρισης, Πρακτικό Αξιολόγησης


13/08/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός  ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 (1/1/2019 έως 31/7/2019)

Σχετικό αρχείο


05/08/2019: Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της χώρας για το 2019: Η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις ακτές των Περιφερειών της χώρας για το έτος 2019 πραγματοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η Οδηγία 2006/7/ΕΚ για τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. 

 

Αποτελέσματα αναλύσεων παρακολουθούμενων παραμέτρων κολυμβητικής περιόδου 2019


02/08/2019: Διενέργεια κλήρωσης για την εκ νέου ανάδειξη μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΧΠ ΑΠΕ)»

Σχετικό αρχείο


10/07/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός  ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 (1/1/2019 έως 30/6/2019)

Σχετικό αρχείο


25/06/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου- Επιτροπής μεταφοράς υλικοτεχνικού εξοπλισμού και αρχείου της εταιρίας «Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις Α.Ε.-ΕΑΧΑ Α.Ε.»

Σχετικό Αρχείο


13/06/2019: Προσδιορισμός, σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, των αξόνων των οδών:
α) Καρπάθου, Κύπρου, Ορειβατών, Ποσειδώνος, Δημοκρατίας, Μικράς Ασίας και
β) Κυανής Ακτής, Αχιλλέως, ανώνυμης οδού νοητής επέκτασης του δυτικού τμήματος της οδού Αχιλλέως έως την οδό Ποσειδώνος, Ευβοϊκού, Τρίτωνος, Περικλέους, Αργυράς Ακτής,
στην πληγείσα από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 περιοχή Μάτι του Δήμου Μαραθώνα και Κόκκινο Λιμανάκι του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

Σχετικά αρχεία: Αρχείο συντεταγμένων, ΦΕΚ Β’ 1643


 

10/06/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός Μαίου 2019 (1/1/2019 έως 31/5/2019)
Σχετικό αρχείο


07/06/2019: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR – LIFE17 IPC/GR/000006)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης


03/06/2019: Ανακοίνωση κλήρωσης για τον Ορισμό μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΥΠΕΝ με αντικείμενο την εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης στη νήσο Μακρόνησο

Σχετικό Αρχείο


20/05/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών του συλλογικού οργάνου «Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίμων και μη, καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών»

Σχετικό Αρχείο


09/05/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Σχετικό Αρχείο


03/05/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής Προδικαστικών Προσφυγών του ν. 3886/2010, που αφορούν τις υπ’ αρ. 1/2017 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002795094), 2/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002934535), 4/2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV002933830) Συμφωνίες Πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΚΑΑ).

 

Σχετικό Αρχείο


02/05/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού την παροχή της γενικής υπηρεσίας «Εκπόνηση και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για την Καφέ Αρκούδα (Ursus arctos), τη Μεσογειακή Φώκια (Monachus monachus), το ρινοδέλφινο (Tursiops truncates) και τη Φώκαινα (Phocoena phocoena) που εντάσσεται στο Έργο: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών των οικότοπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE 16 IPE/GR/000002.

Σχετικό Αρχείο


24/04/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς – Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude» με ακρωνύμιο GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Υποβολής Πρότασης


12/04/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση της προέδρου της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/18326/2563/27-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΞ94653Π8-Δ3Μ) 

Σχετικό Αρχείο


12/04/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Σχετικό Αρχείο

 


05/04/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων: α) Διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας υλικών, αναλωσίμων και μη καθώς και παροχής υπηρεσιών – εργασιών. β) Παραλαβής πετρελαίου, υλικών αναλωσίμων και μη, καθώς και παροχή υπηρεσιών – εργασιών και γ) Παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, εργασιών συντήρησης – επισκευής και λοιπών υπηρεσιών που αφορούν υπηρεσιακά οχήματα.

Σχετική Ανακοίνωση


05/04/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΥΠΕΝ με αντικείμενο την πραγματοποίηση εργασιών κατεδάφισης και αποξήλωσης. (ΑΔΑ: ΨΟ4Π4653Π8-6ΙΝ).

Σχετική Ανακοίνωση


29/03/2019: Πρόσκληση συμμετοχής φιλόδοξων Δήμων σε διαδραστικό Εργαστήριο βιώσιμης Διαχείρισης Αποβλήτων.

Σχετική Πρόσκληση


18/03/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σχετικό Αρχείο


13/03/2019: Ανακοίνωση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής τέλους διατήρησης έτους 2016

Σε συνέχεια της από 30.01.2019 ανάρτησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στον διαδικτυακό της τόπο, του πίνακα με τους υπόχρεους οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, καθώς και της από 12.03.2019 σχετικής ανακοίνωσης της ΡΑΕ, αναρτώνται σήμερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, οι άδειες παραγωγής οι οποίες σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν και ως εκ τούτου διαγράφονται από το μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί η ΡΑΕ.

Αναλυτικότερα, αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 1: Άδειες παραγωγής που έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος 2016, και διαγράφονται από το μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί η ΡΑΕ.
Πίνακας 2: Περιπτώσεις (25) αδειών παραγωγής που έχουν ήδη ανακληθεί για άλλους λόγους, (4) αδειών παραγωγής που έχουν λήξει καθώς δεν υπέβαλαν αίτηση για παράταση και μίας (1) άδειας παραγωγής που έχει μειώσει την ισχύ της στην ισχύ που αναγράφεται στη άδεια λειτουργίας.
Πίνακας 3: Άδειες παραγωγής που έχουν παύσει να ισχύουν κατά το μέρος της ισχύος που δεν έχει ενεργοποιηθεί λόγω μη καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος 2016.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, όπως ρητώς αναφέρεται στις ως άνω διατάξεις, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου τέλους, υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ανάρτηση του ανωτέρω πίνακα στο διαδικτυακό τόπο της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.


12/03/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής ετήσιας βάσης, για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών των οικοτόπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE 16 IPE/GR/002.

Σχετικό αρχείο


01/03/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΥΠΕΝ με αντικείμενο την πραγματοποίηση εργασιών κατεδάφισης και αποξήλωσης.

Σχετικό αρχείο


01/03/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Σχετικό αρχείο


21/02/2019: Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων που αφορούν δαπάνες Τεχνικής Βοήθειας, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας

Σχετικό αρχείο


13/02/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Σχετικό αρχείο


05/02/2019: Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση α) ετήσιας επιτροπής παραλαβής διαγωνισμών γενικών υπηρεσιών και β) ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τις συμβάσεις γενικών υπηρεσιών οι οποίες αφορούν τους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.

Σχετικό αρχείο


14/01/2019: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Υ.Π.ΕΝ. μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – Ορθή Επανάληψη

Σχετικό αρχείο


09/01/2019: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης αναδόχου για την προμήθεια υλικών πληροφοριακού εξοπλισμού

Σχετική απόφαση


02/01/2019: Ορθή επανάληψη απόφασης – έγκρισης

α) του επισυναπτόμενου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα – Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)» σχετικά με την υπ d αρ. πρωτ. 172697/3397/01-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΛΞ4653Π8-ΥΡΝ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με σκοπό την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για τα μέρη που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) προσωρινού πίνακα με σειρά κατάταξης των υποβληθέντων προτάσεων.

Σχετική απόφαση -έγκριση