1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Πληροφοριακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης...

Πληροφοριακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα», με κωδικό MIS 5017322 και ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27560000

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Πληροφοριακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα», με κωδικό MIS 5017322 και ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27560000, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10/06/2020 και ο συστημικός αριθμός στο ΕΣΗΔΗΣ: 91427,1

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο