1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Aνανέωση/τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης...

Aνανέωση/τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής λιπαντικών της  εταιρείας LPC στον Ασπρόπυργο Αττικής

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανανεώνεται/ τροποποιείται η υπ’ αρ. πρωτ. 157995/14.07.2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Δ/νσης ΕΑΡΘ/ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμ. 211848/03.08.2012 και 31370/5.10.2016 Αποφάσεις της ίδιας Διεύθυνσης, για τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής λιπαντικών από την αναγέννηση – αξιοποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών (γαλακτώματα – σαπουνέλαια) της εταιρείας “LPC Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Η τροποποίηση αφορά:
(α)  στην εγκατάσταση και λειτουργία μίας μονάδας παραγωγής και τυποποίησης γράσων, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1.500 ΜΤ, χωρίς μεταβολή της συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας του εργοστασίου

(β) στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού, συνολικής ισχύος 17 kW και την κατάργηση υφιστάμενου εξοπλισμού.

(γ) στη κατασκευή στεγάστρων στην βόρεια και νότια πλευρά της μονάδας συσκευασίας του εργοστασίου

Επιπλέον στην παρούσα απόφαση περιλαμβάνεται και η αναδιατύπωση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου αυτοί να ενσωματωθούν στην ΑΕΠΟ και να αποτελέσουν ενιαίο κείμενο, το περιεχόμενο του οποίου να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α. 48963/12 (ΦΕΚ 2703 Β), άρθρο 4, Παράρτημα Α΄ και το εν λόγω εργοστάσιο της εταιρείας “LPC Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” να λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο