1. Αρχική
  2. /
  3. Αναρτημένοι Δασικοί Χάρτες
  4. /
  5. Ανάρτηση Δασικών Χαρτών των...

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών των Τοπικών Κοινοτήτων Πολυκάστρου και Πευκοδάσους του Δήμου Παιονίας Κιλκίς

Από τη Διεύθυνση Δασών Κιλκίς, που έχει έδρα το Κιλκίς, ανακοινώνεται ότι με το αριθ. 14128/3-12-2012 έγγραφό μας, αναρτήθηκαν την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, οι δύο (2) δασικοί χάρτες των Τοπικών Κοινοτήτων Πολυκάστρου και Πευκοδάσους του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄).
Οι δασικοί χάρτες που αναρτώνται καλύπτουν έκταση 63.622,49 στρέμματα.
Με την παραπάνω ανάρτηση, η οποία έχει γίνει στους χώρους ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας, του Δασαρχείου Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, απευθύνεται ταυτόχρονα πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κάθε ενδιαφερομένου κατά του περιεχομένου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης στον τύπο. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες.
Το έντυπο υποβολής αντιρρήσεων είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, του Δασαρχείου Κιλκίς και του Δήμου Παιονίας Κιλκίς. Επίσης, είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στις ιστοσελίδες του Υ.Π.Ε.Κ.Α., της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Κτηματολόγιο Α.Ε. Για τον τρόπο υποβολής των αντιρρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3889/10 και του αριθ. 115488/405/1-7-2011 εγγράφου της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α..
Η υπηρεσία και ο χώρος συγκέντρωσης των αντιρρήσεων που θα υποβληθούν ή θα αποσταλούν, για την περαιτέρω επεξεργασία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3889/2010 είναι τα γραφεία της Δ/νσης Δασών Κιλκίς, στη διεύθυνση Αριστοτέλους 18 – Τ.Κ. 611 00 Κιλκίς, τηλ.: 2341020655 και 2341022658.
Οι αντιρρήσεις μπορούν να κατατίθενται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Σχετικά έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο