Απόφαση Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για το έργο: «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2021»

Απόφαση Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/65413/435/13.11.2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007664935 2020-11-17) Απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ για Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για το έργο: «Εκπροσώπηση της Ελλάδας στη 17η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2021»

Skip to content