1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για...

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Γενικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Γενικών υπηρεσιών  κάτω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο