Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Σχεδιασμό & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του ν. 4412/2016), συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ,
για την επιλογή αναδόχου που θα του ανατεθεί ο «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Γεωπληροφοριακού συστήματος για τη Διαχείριση & προβολή των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων»

Skip to content