1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Διαβούλευση για την ΣΜΠΕ...

Διαβούλευση για την ΣΜΠΕ του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την κτηριακή επέκταση της εταιρείας “BETA CAE Systems A.E.” στη Δ.Ε. Μίκρας

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 160 -162 & 25ης Μαρτίου, 54646, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 305100) ως υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου για την κτηριακή επέκταση της εταιρείας “BETA CAE Systems A.E.” στη Δ.Ε. Μίκρας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4.2 της με αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473, Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β. Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ βρίσκεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφεριακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.»

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Εξώφυλλο

Μελέτη επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Μελέτη σχεδιασμού συστήματος επαναχρησιμοποιήσης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων
Παράρτημα Εγγράφων
Χάρτες

Μετάβαση στο περιεχόμενο