1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Διαβούλευση για τους όρους...

Διαβούλευση για τους όρους και διαδικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και τις περιοχές γεωθερμικού ενδιαφέροντος της Χώρας

Υ.Α. για τον καθορισμό της διαδικασίας και των όρων μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης/διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού σε πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του νέου Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και της ΥΑ για τους όρους και διαδικασίες μίσθωσης δικαιωμάτων σε γεωθερμικά πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και μη χαρακτηρισμένων περιοχών, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η ΥΑ για τους όρους και διαδικασίες μίσθωσης δικαιωμάτων σε γεωθερμικά πεδία τοπικού ενδιαφέροντος και περιοχών γεωθερμικού ενδιαφέροντος (θερμοκρασία μεταξύ από 30 οC ως 90οC).

Το σχέδιο της ΥΑ εξειδικεύει  τους όρους ανάπτυξης, έρευνας και εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού στα ως άνω πεδία και περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4602/2019 «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας…κλπ».  Η ΥΑ διαιρείται σε έξι (6) μέρη που περιγράφουν με αναλυτικό και σαφή τρόπο τις διαφορετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, τα κριτήρια και τους όρους επιλογής, τους όρους συνομολόγησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μίσθωσης, με στόχο την ορθολογική, ασφαλή και αειφόρο αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού, με παράλληλη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των συμβαλλομένων μερών.  Η ΥΑ συνοδεύεται από τέσσερα (4) Παραρτήματα.

Η έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού στα παραπάνω πεδία και περιοχές στηρίζει την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία μέσα από εφαρμογές χρήσης θερμικής ενέργειας στον πρωτογενή τομέα, σε βιοτεχνικές και ήπιες βιομηχανικές διεργασίες, στην τηλεθέρμανση κτιρίων και αλλού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τις παρατηρήσεις τους επί των άρθρων της Υ.Α. στην διεύθυνση tm.geothermia@prv.ypeka.gr έως τις 21.03.2022.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο