1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Δημόσια Διαβούλευση για τον...

Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στα διοικητικά όρια του Δήμου Πόρου

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πανόρμου 2, Τ.Κ. 11523 Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στον Πόρο, εντός της Π.Α.Υ. Α.8, αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Περιφέρειας  Αττικής, με Φορέα την «ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «Π.Ο.Α.Υ. ΠΟΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (Β΄ 1225/2006), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει από την ΚΥΑ οικ.40238/28.09.2017 (Β’ 3759/2017):

Α) ανακοινώνει ότι  τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,

Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 114 73 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο