1. Αρχική
  2. /
  3. Ανακοινώσεις Τύπου
  4. /
  5. Ευθύμιος Μπακογιάννης: «Ο χωροταξικός...

Ευθύμιος Μπακογιάννης: «Ο χωροταξικός σχεδιασμός προϋπόθεση για επενδύσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα»

Tη σύνταξη Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία με ειδική πρόβλεψη για την εφοδιαστική αλυσίδα (logistics) ανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμούκαι Αστικού Περιβάλλοντος, Ευθύμιος Μπακογιάννης στο 4th International Logistic Forum.

«Με πλέγμα άμεσων αλλά και μέσο-μακροπρόθεσμων δράσεων και νομοθετικών ρυθμίσεων, στόχος είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός να αποτελέσει προϋπόθεση για επενδύσεις και στα logistics, με σεβασμό στο Περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης.

Ειδικότερα, με το πλέγμα δράσεων που ετοιμάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντιμετωπίζονται σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα όπως:

  • Η νόμιμη λειτουργία και ανάπτυξη μικρών αποθηκών logistics (χρήσεις Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής), σύγχρονων, αυτοματοποιημένων κέντρων ενοποίησης παραγγελιών και φορτίων (micro-consolidation centers) εντός, ή ακόμα και στην περίμετρο των μεγάλων πόλεων, σε σχέση με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης.
  • Ο καθορισμός με δευτερογενή νομοθεσία επιμέρους προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα η επιτρεπόμενη επιφάνεια και όγκος, μέγιστος όγκος διερχόμενων φορτίων, ωράρια φορτοεκφόρτωσης, μέγιστος αριθμός van ανά ώρα, υποχρέωση ηλεκτροκίνητων van, κ.λπ.
  • Η ένταξη της ηλεκτροκίνησης που θαεπιτρέπει την χρήση αθόρυβων και φιλικών στο περιβάλλον οχημάτων, τα οποία θα κινούνται στις αποθήκες logistics .
  • Η προώθηση της «πράσινης» εφοδιαστικής με cargo-bikes για το «τελευταίο μίλι», δηλαδή το τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας των μεταφορών.
  • Η αξιοποίηση των παλαιών ανενεργών βιομηχανικών κτιρίων στις εκτός σχεδίου περιοχές ως εγκαταστάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας -μια ρύθμιση που θα ανακουφίσει την Αττική από την μεγάλη και συνεχώς επιδεινούμενη έλλειψη για τέτοια κτίρια, ενώ ταυτόχρονα θα αναβαθμίσει  υποβαθμισμένεςπεριοχές, με την ανανέωση των κτηρίων και την προσφορά νέων θέσεων εργασίας καθώς και
  • Η αντιμετώπιση των θεμάτων των άτυπων συγκεντρώσεων (όπως π.χ. Ελαιώνας, Ασπρόπυργος).
[Ακολουθούν τα βασικά σημεία ομιλίας του ΕυθύμιουΜπακογιάννη]

Χωρικός Σχεδιασμός και Εφοδιαστική Αλυσίδα

«Ο τομέας της βιομηχανίας συγκεντρώνει ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ και διατηρεί σημαντικό ρόλο στην απασχόληση παρά τις απώλειες που σημειώθηκαν λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και της πανδημίας. Η ανάπτυξή της συνδέεται άμεσα με την κοινωνική συνοχή, και ταυτόχρονα έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατά συνέπεια, η χάραξη και υλοποίηση μίας χωροταξικής πολιτικής που ενσωματώνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τομέα της βιομηχανίας είναι σημαίνουσας σημασίας.

Προς τούτο,  το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην σύνταξη Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (ΕΧΠ) για την Βιομηχανία, που θα αποτελέσει την βασική συνιστώσα  της χωρικής πολιτικής για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην χώρα σε συνδυασμό με όρους αναπτυξιακούς, ανταγωνιστικούς, κοινωνικής ισότητας και αειφορίας. Σε αυτό θα συγκεντρωθούν το σύνολο των κειμένων και διαγραμμάτων, με τα οποία προσδιορίζονται κατευθύνσεις και ρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο για την χωρική διάρθρωση των υποδομών για τη βιομηχανία, καθώς και τη χωροθέτηση των σχετικών έργων. Με τις διατάξεις του, θα θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μακρο – χωρική οργάνωση της βιομηχανίας καθώς και τη θεσμοθέτηση των χρήσεων γης σε τοπικό επίπεδο για τις υποκείμενες αρχές αδειοδότησης και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Βασικός στόχος του ΕΧΠ αποτελεί η δημιουργία ενός ρεαλιστικού σχεδίου δράσης για την μετατροπή του χωροταξικού σχεδιασμού του βιομηχανικού τομέα σε αειφόρο ανάπτυξη, προωθώντας το τρίπτυχο: προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ισότητα και συνοχή και την οικονομική ευημερία.Στους στόχους του επίσης συμπεριλαμβάνονται: η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας μέσω κατάλληλων χωρικών ρυθμίσεων, η ενίσχυση της συμβολής της βιομηχανίας στην περιφερειακή ανάπτυξη (μέσω της προώθησης ενός πιο πολυκεντρικού προτύπου χωροταξικής οργάνωσής της), η οργανωμένη και ορθολογική οροθέτησή της, η ουσιαστική ενσωμάτωση των κανόνων  περιβαλλοντικής προστασίας και η απλοποίηση των επενδυτικών διαδικασιών.

Συμπληρωματικά στα παραπάνω προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις και βελτιώσεις που σχετίζονται με τα logistics και τη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας. Είναι γνωστό ότι τα logistics και η αστική εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργούν με βάση αρχές στις οποίες στηρίζεται η αποτελεσματική ροή υλικών και πληροφορίας για την ικανοποίηση πελάτη. Η σημασία τους έγινε ακόμη πιο αισθητή στην πρόσφατη πανδημία, όπου θυμηθήκαμε ότι , ακόμη και πόλεμοι κερδήθηκαν χάρη στην ισχύ και τις δυνατότητες των logistics – ή χάθηκαν εξαιτίας της έλλειψής τους.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό των υποδομών logistics και αστικής εφοδιαστικής λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με θέματα, όπως: ο αριθμός και η θέση των αποθηκευτικών χώρων της επιχείρησης, το μέγεθος των αποθηκευτικών χώρων και η χρήση τρίτων (outsourcing) στην αποθήκευση και μεταφορά/διανομή των προϊόντων.

Επομένως ιδιαίτερη σημασία έχει ο χωροταξικός σχεδιασμός, τα θέματα των χρήσεων γης, και η αδειοδότηση των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ). Υπάρχει σημαντικός αριθμός νομοσχεδίων  που σχετίζονται με το θέμα (ενδεικτικά αναφέρουμε το βασικότερο από αυτά – τον ν.4302/2014 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»), μέχρι το πρόσφατο χωροταξικό – πολεοδομικό νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ν.4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ενώ υπολείπεται η έκδοση ενός Π.Δ. που προβλέπει ο Ν.4302/2014 σχετικά με την δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, ενοποίησης και αποομαδοποίησης φορτίων και φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και στάθμευσης φορτηγών αυτοκινήτων σε περιοχές των δήμων, προκειμένου να επιτευχθεί συγκεντρωμένη μεταφορά και εκφόρτωση προς τα καταστήματα και η ρυθμιζόμενη πρόσβαση φορτηγών αυτοκινήτων εντός και διαμέσου της πόλης, τη χρήση καθαρών τεχνολογιών εντός του αστικού ιστού και οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση με τους όρους φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και τους όρους για τη χωροθέτηση των παραπάνω εγκαταστάσεων σε εντός σχεδίου περιοχές. Ήδη το θέμα αυτό είναι στον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Αστικού Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο