Έγκριση α) του με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/49212/1232/31-05-2019 Πρακτικού Αξιολόγησης της ΕπιτροπήςΑξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη στο πλαίσιο του Έργου «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς – Greek Caves and Bats: Management and Change of Attitude» με ακρωνύμιο GRECABAT και κωδικό LIFE17 NAT/GR/000522»»

και των 

β) προσωρινών πινάκων με σειρά κατάταξης των υποβληθέντων προτάσεων

Απόφαση έγκρισηςΠρακτικό Αξιολόγησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο