1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Εκπόνηση του έργου παροχής...

Εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Πληροφοριακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα»

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Πληροφοριακό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών (ΣΕΠΠ) στη λεκάνη απορροής π. Έβρου/Μαρίτσα», με κωδικό MIS 5017322 και ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27560000, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο