Αποτελέσματα Ελέγχων

Οι Επιθεωρητές Ενέργειας των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ και ΝΕ διενεργούν ελέγχους αυτεπάγγελτα, δειγματοληπτικά και τυχαία σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) ή κατόπιν καταγγελίας όλων των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης και συνίστανται σε:
α) έλεγχο της εγκυρότητας και ακρίβειας των δεδομένων υπολογισμού, που υποβάλλονται με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων στο Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων και επαλήθευση των αποτελεσμάτων των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων και των συστάσεων,
β) επιτόπια επιθεώρηση του κτιρίου, για την εξακρίβωση της ορθότητας των ΠΕΑ και των Εκθέσεων Επιθεώρησης

Οι έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιούνται σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή/και κτιριακό ή οικιστικό έργο με επιτόπου αυτοψία, ελέγχους και μετρήσεις, καθώς και συλλογή κάθε χρήσιμου στοιχείου.

Το θεσμικό πλαίσιο των ελέγχων και οι προβλεπόμενες κυρώσεις ορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 72/2010 και στο άρθρο 20 του Ν. 4122/2013.

Αποτελέσματα Ελέγχων Ενεργειακών Επιθεωρήσεων