1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση...

Επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση στο κοινό, δεδομένων του ΥΠΕΝ για προστατευόμενες περιοχές, είδη και τύπους οικοτόπων

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης γενικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση στο κοινό, δεδομένων του ΥΠΕΝ για προστατευόμενες περιοχές, είδη και τύπους οικοτόπων»

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο