1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης...

Επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων σύμφωνα με το Ν. 3983/2011 (Α΄144). Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 126635/2016 Υπουργικής Απόφασης (Β3799)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

ΥΑ Επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων σύμφωνα με το Ν. 3983/2011 (Α΄144). Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 126635/2016 Υπουργικής  Απόφασης (Β3799).

 

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ Κων/νος Αραβώσης προσκαλεί το  ενδιαφερόμενο κοινό και φορείς να διατυπώσουν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους επί του σχεδίου της Υ.Α., στην ηλεκτρονική διεύθυνση ch955ch955@gmail.com

 

Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται, να διαφυλάσσεται και, εφόσον είναι εφικτό, να αποκαθίσταται ώστε τελικά να διατηρείται η βιοποικιλότητα και να εξασφαλίζεται η πολυμορφία και η δυναμική του.

Ωστόσο σήμερα το θαλάσσιο περιβάλλον αντιμετωπίζει σειρά απειλών που ενδέχεται να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες και δυσανάλογες μεταβολές στα θαλάσσια οικοσυστήματα, με ευρύτατες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις

Το θαλάσσιο περιβάλλον δεν ακολουθεί τα υφιστάμενα γεωπολιτικά σύνορα. Είναι ως εκ φύσεως διασυνοριακό και κατά συνέπεια απαιτεί συνεργασία και κοινές αρχές

Η επιτακτική ανάγκη για μια συνολική και ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ΕΕ, οδήγησε στην υιοθέτηση της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.

Σκοπός της Οδηγίας Πλαίσιο για την θαλάσσια στρατηγική 2008/56/ΕΚ, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό μας δίκαιο ( Νόμος 3983/2011, ΦΕΚ Α 144/17.06.2011) είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών για τη θάλασσα, λαμβάνοντας, για κάθε συγκεκριμένη θαλάσσια υποπεριοχή της Μεσογείου τα ύδατα της οποίας υπάγονται στην κυριαρχία της Ελληνικής Δημοκρατίας, μέτρα τα οποία

α) εξασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, προλαμβάνουν την επιδείνωσή του ή, όταν αυτό είναι δυνατόν, αποκαθιστούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, σε περιοχές όπου αυτά έχουν υποστεί αρνητικές επιδράσεις·,

β) προλαμβάνουν και μειώνουν τις εναποθέσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, με στόχο τη σταδιακή εξαφάνιση της ρύπανσης για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία ή τις θεμιτές χρήσεις της θάλασσας.

Η εφαρμογή των στρατηγικών για τη θάλασσα περιλαμβανει σειρά δράσεων  μεταξύ των οποίων (σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 της Οδηγίας)  η θέσπιση και εφαρμογή Προγράμματων Παρακολούθησης  των θαλάσσιων υδάτων, τα οποία Προγράμματα ωφείλουν (βάσει του άρθρου 19 της Οδηγίας ) να επανεξτάζοναιται- επικαιροποιούνται  κάθε έξι έτη μετά την αρχική θέσπιση τους

Η προτεινόμενη ΥΑ  αφορά την Επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης  και την αντικατάσταση της μέχρι σήμερα ισχύουσας υπ’ αριθμ. 126635/2016 Υπουργικής  Απόφασης  « Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144).» (ΦΕΚ 3799 Β)

Η Επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης

  1. Διαμορφώνεται με βάση:

1.1 Τους ενδεικτικούς καταλόγους στοιχείων που περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ Νόμου 3983/2011 (Α΄ 144) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ  Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/50529/2779 /2018

1.2.Την Απόφαση ΕΕ 2017/848 της 17ης Μαΐου 2017 για τη θέσπιση κριτηρίων και μεθοδολογικών προτύπων για την Καλή Περιβαλλοντική Κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων καθώς και προδιαγραφών και τυποποιημένων μεθόδων για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση τους.

1.3.Τον κατάλογο του Παραρτήματος V του Νόμου 3983/2011 (Α΄ 144) και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ιδίου νόμου και εξειδικεύονται στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 1175/2012 (Β΄2939).

  1. Περιλαμβάνει πληροφορίες:

2.1. Για το δίκτυο των σημείων/περιοχών παρακολούθησης,

2.2. Τη συχνότητα των δειγματοληψιών (μετριέται σε φορές ανά έτος, φ/έτος),

2.3. Το είδος των προς παρακολούθηση επιμέρους επιστημονικών παραμέτρων (κριτήρια και δείκτες) για κάθε έναν από τους 11 Περιγραφείς Ποιότητας που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου 3983/2011 καθώς και την μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας ,αξιολόγησης και σύνθεσης των δεδομένων.

 

Η Δημόσια Διαβούλευση θα έχει διάρκεια από σήμερα μέχρι και 27/12/2021.

 Σχέδιο ΥΑ για την Επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων σύμφωνα με το Ν. 3983/2011 (Α΄144). Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 126635/2016 Υπουργικής  Απόφασης (Β3799).

 

ΣΧΕΔΙΟ ΥΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Διερευνητικές

Μετάβαση στο περιεχόμενο