1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. «Εποπτεία και Αξιολόγηση του...

«Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα»

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του διεθνή, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού γενικής υπηρεσίας του Έργου: «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα»

Σχετικά έγγραφα:

Διακήρυξη για Σύμβαση Γενικής Υπηρεσίας με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβαση (ΕΕΕΣ)

Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής

Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων

Ιδιωτικό συμφωνητικό

 

Τεχνικές προδιαγραφές:

1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ»

2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

3) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

4) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

5) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 5: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΜΦΙΒΙΩΝ / ΕΡΠΕΤΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

7) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 7: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

8) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 8: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

9) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 9: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο