1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. LIFE-IP 4 NATURA:  Ολοκληρωμένες...

LIFE-IP 4 NATURA:  Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα

Προκήρυξη συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με σκοπό την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος 4Χ4, τύπου SUV ή JEEP (CPV: 34113000-2) για την υλοποίηση του έργου: «LIFE-IP 4 NATURA:  Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των
ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα»» με Κωδικό LIFE16 IPE/GR/000002.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο