1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ορθή επανάληψη απόφασης –...

Ορθή επανάληψη απόφασης – έγκρισης

α) του επισυναπτόμενου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα – Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)» σχετικά με την υπ d αρ. πρωτ. 172697/3397/01-10-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΛΞ4653Π8-ΥΡΝ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με σκοπό την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για τα μέρη που αφορούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
β) προσωρινού πίνακα με σειρά κατάταξης των υποβληθέντων προτάσεων.

Σχετική απόφαση -έγκριση

Μετάβαση στο περιεχόμενο