1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Ανακοίνωση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής...

Ανακοίνωση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν να ισχύουν λόγω μη καταβολής τέλους διατήρησης έτους 2016

Σε συνέχεια της από 30.01.2019 ανάρτησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στον διαδικτυακό της τόπο, του πίνακα με τους υπόχρεους οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016, καθώς και της από 12.03.2019 σχετικής ανακοίνωσης της ΡΑΕ, αναρτώνται σήμερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, οι άδειες παραγωγής οι οποίες σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν και ως εκ τούτου διαγράφονται από το μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί η ΡΑΕ.

Αναλυτικότερα, αναρτώνται οι παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 1: Άδειες παραγωγής που έχουν παύσει αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος 2016, και διαγράφονται από το μητρώο αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τηρεί η ΡΑΕ.
Πίνακας 2: Περιπτώσεις (25) αδειών παραγωγής που έχουν ήδη ανακληθεί για άλλους λόγους, (4) αδειών παραγωγής που έχουν λήξει καθώς δεν υπέβαλαν αίτηση για παράταση και μίας (1) άδειας παραγωγής που έχει μειώσει την ισχύ της στην ισχύ που αναγράφεται στη άδεια λειτουργίας.
Πίνακας 3: Άδειες παραγωγής που έχουν παύσει να ισχύουν κατά το μέρος της ισχύος που δεν έχει ενεργοποιηθεί λόγω μη καταβολής του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος 2016.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, όπως ρητώς αναφέρεται στις ως άνω διατάξεις, στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ετήσιου τέλους, υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή τμήμα αυτής και για σταθμό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ανάρτηση του ανωτέρω πίνακα στο διαδικτυακό τόπο της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο