Βοσκήσιµες Γαίες

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Launchbaugh, K. and J. Walker. 2006. Targeted grazing: a natural approach to vegetation management and landscape enhancement, p. 1-8. Centennial, CO: Cottrell Printing. http://www.webpages.uidaho.edu/rx-razing/Handbook/ASITargetGrazingBook2006.pdf. 199 p.

Lyman, T.D., F.D. Provenza and J.J. Villalba. 2008.Sheep foraging behavior in response to interactions among alkaloids, tannins and saponins.J. Sci. Food and Agriculture, 88: 824-831.

Lyman, T.D., F.D. Provenza, J.J. Villalba and R.D. Wiedmeier. 2011. Cattle preferences differ when endophyte-infected tall fescue, birdsfoot trefoil, and alfalfa are grazed in different sequences. J. Animal Science, 89: 1131-1137.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2019. Διασύνδεση βιοχημικών συστατικών φυτών και συμπεριφοράς βόσκησης: Συνέπειες για τα λιβάδια και τα ζώα. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη 1 Φεβρουαρίου 2019. http://www.ap.teithe.gr/, σελ., 47-55.

Παπαχρήστου, Θ.Γ. 2018. Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Η συμπεριφορά βόσκησης αγροτικών ζώων αναπόσπαστο συστατικό τους. Δήμητρα (περιοδική έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα), 21: 4-8.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2018. Η εξέλιξη της Λιβαδοπονίας και οι εφαρμογές της στη διαχείριση της βόσκησης. Στο: Ζ.Μ. Παρίση και Π. Κακούρος (Εκδότες), Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Αειφορία και βιοοικονομία – Υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9 – 12 Οκτωβρίου 2018. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ., 15-32.Papachristou, T.G. 1997. Foraging behaviour of goats and sheep on Mediterranean kermes oak shrublands. Small Ruminant Research, 24: 85-93.

Provenza F.D. and T.G. Papachristou, 2009. Behavior-based management of ecosystems. In:Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats (T.G. Papachristou, Z.M. Parissi, H. Ben Salem, P. Morand-Fehr,Eds). 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, October 11-13, 2007. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterraneanseminars), 85: 13-28.

Spatz, G. and T.G. Papachristou, 1999. Ecological strategies of shrubs invading extensified grasslands: their control and use. In: V. Papanastasis, J. Frame and A. Nastis (Editors), Grasslands and Woody Plants in Europe. International Symposium, Thessaloniki, May 27-29, 1999. EGF, Vol., 4, Grassland Science in Europe, pp. 27-37.

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ) ΘΑΜΝΟΛΙΒΑΔΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λιάκος, Λ.Γ., Β.Π. Παπαναστάσης και K.N. Tσιουβάρας. 1980. Συμβολή στην αναγωγή πρινώνων σε ποολίβαδα και σύγκριση της αποδόσεως τους με βελτιωμένα θαμνολίβαδα. Δασική Έρευνα, 1: 97-141.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1993. Nutritive value of the diet selected by goats grazing on kermes oak shrublands with different shrub and herbage cover in Northern Greece. Small Ruminant Research, 12: 35-44. doi:10.1016/0921-4488(93)90036-H

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1993. Diets of goats grazing oak shrublands of varying cover in Northern Greece. Journal of Range Management, 46: 220-226. doi:10.2307/4002610

Papachristou, T.G. and V.P. Papanastasis. 1994. Forage value ofMediterranean deciduous woody fodder species and its implication tomanagement of silvo-pastoral systems for goats. Agroforestry Systems,27:269–282.

Papachristou, T.G. and A.S. Nastis, 1996. Influence of deciduous broadleaved woody species in goat nutrition during the dry season in Northern Greece. Small Ruminant Research, 20: 15-22.

Papachristou, T.G. and P.D. Platis, 2011. Intake by goats browsing kermes oak alone or choices of different browse combinations: implications for Mediterranean grazing systems. The Rangeland Journal, 33: 221-227.

Papachristou, Τ.G.,P.D. Platis and V.P. Papanastasis.1997.Forage production and small ruminant grazing responses in Mediterranean shrublands as influenced by the reduction of shrub cover. AgroforestrySystems, 35: 225-238.

Papachristou, T.G., P.D. Platis, V.P. Papanastasisand C.N. Tsiouvaras.1999. Use of deciduous woody species as a diet supplement for goatsgrazing Mediterranean shrublands during the dry season. Animal Feed Science and Technology,80: 267–279.

Papachristou, T.G., L.E. DzibaandF.D. Provenza, 2005. Foraging ecology of goats and sheep on wooded rangelands – Review article.Small Ruminant Research, 59: 141-156.

Papachristou, T.G., A.S. Nastis, R. Mathur and M.R. Hutchings, 2003. Effect of physical and chemical defences on herbivory: implications for Mediterranean shrubland management. BasicandAppliedEcology, 4: 395-403.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2019. Διασύνδεση βιοχημικών συστατικών φυτών και συμπεριφοράς βόσκησης: Συνέπειες για τα λιβάδια και τα ζώα. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλονίκη 1 Φεβρουαρίου 2019. http://www.ap.teithe.gr/, σελ., 47-55.

Παπαχρήστου, Θ.Γ. 2018. Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης: Η συμπεριφορά βόσκησης αγροτικών ζώων αναπόσπαστο συστατικό τους. Δήμητρα (περιοδική έκδοση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα), 21: 4-8.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2018. Η εξέλιξη της Λιβαδοπονίας και οι εφαρμογές της στη διαχείριση της βόσκησης. Στο: Ζ.Μ. Παρίση και Π. Κακούρος (Εκδότες), Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Αειφορία και βιοοικονομία – Υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Λάρισα, 9 – 12 Οκτωβρίου 2018. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, σελ., 15-32.

Papanastasis, V.P. and L.G. Liacos. 1983. Productivity and management of kermes oak brushlands for goats, p. 375-381. In: Browse in Africa, the Current State of Knowledge (H.N. Le Houerou, ed). International Symposium on Browse in Africa, Addis Ababa, 8-12 April 1980. Intern Livest Centre for Africa, Addis Ababa PO BOX 5689.

Παπαχρήστου, Θ.Γ., 2019. Τοξικά φυτά για τα ζώα: Αλληλεπίδραση επιβλαβών φυτών λιβαδιών και ζώων κατά τη βόσκηση. Γεωργία &Κτηνοτροφία, 1: 75-80.

Papanastasis, V.P. and L.G. Liacos. 1991. Effects of kermes oak brushland improvement on vegetation and liveweight gains of goats in Greece, p. 850- 853. In: Proceedings of the IVth International Rangeland Congress, Montpellier, France. Assoc. Francaise de Pastoralism, CIHEAM, Montpellier, France.Papanastasis V., T. Papachristou and P. Platis, 1991. Control of woody plants with mechanical means in a rangeland of Macedonia, Greece, p. 203-205. In: EGF (edition), Grassland renovation and weed control in Europe. Graz, Austria, September 18-21, 1991. European Grassland Federation (EGF).

Papanastasis, V.P.,P.D. Platis and O. Dini-Papanastasi. 1997.Productivity of deciduous woody fodder species in relation to airtemperature and precipitation in a Mediterranean environment. Agroforestry Systems,37: 187–198.

Papanastasis, V.P.,P.D. Platis and O. Dini-Papanastasi. 1998. Effects ofage and frequency of cutting on productivity of Mediterraneandeciduous fodder tree and shrub plantations. Forest Ecology and Management,110: 283–292.

Papanastasis V., T. Papachristou and P. Platis, 1991. Control of woody plants with mechanical means in a rangeland of Macedonia, Greece. In: EGF (edition), Grassland renovation and weed control in Europe. Graz, Austria, September 18-21, 1991. European Grassland Federation (EGF) pp. 203-205.

Papanastasis, V.P., K.N. Tsiouvaras, O. Dini-Papanastasi, T. Vaitsis, L. Stringi, C.F. Cereti, C. Dupraz, D. Armand, M. Meuret and L. Olea. 1999.Selection and Utilization of Cultivated Fodder Trees and Shrubs in theMediterranean Region. (Compiled by V. P. Papanastasis). CahiersOptionsMediterraneennes,Series B: Etudes etRecherches, No. 23, p. 93.

Platis, P.D., O. Dini-Papanastasi and T.G. Papachristou. 1999. Effectsof cutting frequency on productivity of eleven woody fodder plants.CahiersOptionsMediterraneennes,39: 67–70.

Provenza F.D. and T.G. Papachristou, 2009. Behavior-based management of ecosystems. In:Nutritional and Foraging Ecology of Sheep and Goats (T.G. Papachristou, Z.M. Parissi, H. Ben Salem, P. Morand-Fehr,Eds). 12th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, Thessaloniki, Greece, October 11-13, 2007. Options Méditerranéennes (Series A: Mediterraneanseminars), 85: 13-28.

Πρακτικά 1ουΠανελλήνιουΛιβαδοπονικούΣυνεδρίου. 1997. Χρήση και διαχείριση πρινώνων, σελ. 217–270. Αειφορική αξιοποίηση λιβαδιών και λειμώνων (Β. Παπαναστάσης, εκδότης). Δράμα, 6-8 Νοεμβρίου 1996. Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Δημ. Νο. 4.

Spatz, G. and T.G. Papachristou, 1999. Ecological strategies of shrubs invading extensified grasslands: their control and use. In: V. Papanastasis, J. Frame and A. Nastis (Editors), Grasslands and Woody Plants in Europe. International Symposium, Thessaloniki, May 27-29, 1999. EGF, Vol., 4, Grassland Science in Europe, pp. 27-37.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΚΥΑ 33318/3028/98 (ΦΕΚ-1289 Β’/28-12-1998): Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

ΚΥΑ 14849/853/Ε 103/2008 (645 Β΄) Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (1289 Β΄) και υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (992 Β΄), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 0ς Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ν. 3937/2011 (60 Α΄). Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.Τεχνικές οδηγίες για την ανόρθωση υποβαθμισμένων θαμνολίβαδων και φρυγανολίβαδων που εντάσσονται στις βοσκήσιμες γαίες, 2017. Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο.

«Βελτίωση πρινώνων για αειφορική αξιοποίηση από αγροτικά ζώα», Παπαναστάσης, Β.

ΚΥΑ 37338/1807/Ε.103/2010 (1495 Β΄) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, ≪Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών≫, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

Guidelines for applying manyre to cropland and pasture in Wisconsin. Fred Madison, Keith Kelling, Leonard Massie and Laura Ward Good.

Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

ΥΑ 1420/82031/2015 (ΦΕΚ Β’ 1709). Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

EMEA/CVMP/ERA/418282/2005-Rev.1. Revised Guideline On Environmental Impact Assessment For Veterinary Medicinal Products In Support Of The Vich uidelines GL6 and GL 38. London, 17 November 2008.

KΥΑ 261463/2009 (ΦΕΚ Β’ 2006). Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 82/894/ΕΟΚ.

ΚΑΝ. 429/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»).

ΚΑΝ. 2078/1992 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Ιουνίου 1992. Σχετικά με μεθόδους γεωργικής παραγωγής που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και με τη διατήρηση του φυσικού χώρου.

Ν. 3698/2008 (198 Α΄). Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.

Ν. 4042/2012 (24 Α΄). Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΥΑ 1791/74062/2015 (1468 Β΄). Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής.

ΚΥΑ 19652/1906/99 (ΦΕΚ Β 1575/5-8-1999): Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται, νιτρορρύπανση. Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθ. 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 (519 Β΄) Απόφασης “Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης” 4,5 και 8 της απόφασης αυτής.

ΥΑ 2001/118518/2015 ( 2359 Β’) Τροποποίηση της αριθ. 1420/82031 (ΦΕΚ 1709/Β 2015) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης».

ΟΔΗΓΙΑ 676/1991/EOK) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης.

ΚΑΝ. (ΕΚ) 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα).

ΚΥΑ 38552/265/2017 (1496 Β΄) Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της οικ. 19652/1906/1999 κοινή υπουργική απόφαση (Β’1575), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΚΑΝ. (ΕΚ). 834/2007, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.

ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 2092/1991 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής.

ΚΥΑ 16190/1335/97 (519 Β΄). Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.

ΚΑΝ. (ΕΚ) 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.

ΥΑ 20419/2522/2001 (1212 Β΄). Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει (Β 1575).

ΥΑ οικ. 106253/2010 (1843 Β΄). Συμπλήρωση της οικ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΥΑ οικ. 190126/2013 (983 Β΄). Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΥΑ οικ. 147070/2014 (3224 Β΄). Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΥΑ 24838/1400/Ε103/2008 (1132 Β΄). Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Καρβούνης, Σ. (2006). Μεθοδολογία, τεχνικές και θεωρία για οικονομοτεχνικές μελέτες. Εκδόσεις Σταμούλη, Αθήνα.

Στάμου, Ν. (1985). Οικονομική των δασικών εκμεταλλεύσεων, ΑΠΘ

Τσακλάγκανος, Α. (1996). Χρηματοδότηση και αξιολόγηση επενδύσεων. Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Αφων Κυριακίδη ΑΕ.

Χριστοδούλου, Α. (1989). Οικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας έργων βελτίωσης λιβαδίων, Διδακτορική διατριβή, ΑΠΘ.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Εγκύκλιος 171010/101/23-05-2012. Προσδιορισμός Δασικού Επιτοκίου. Ειδική Γραμματεία Δασών Αθήνα.