Ψηφίσματα της Σύμβασης CITES (Resolutions)

Τα Ψηφίσματα (Resolutions) περιλαμβάνουν τις οδηγίες που παρέχονται από τη Συνδιάσκεψη των (Κρατών) Μερών σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων της Σύμβασης.


Το κείμενο της Σύμβασης παρέχει ένα βασικό πλαίσιο για την εφαρμογή της CITES. Η φύση ορισμένων διατάξεων είναι πολύ ευρεία και χρειάζεται να συμπληρωθεί από μια συμφωνία για το πώς αυτές πρέπει να εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο, για παράδειγμα μέσω του καθορισμού πρόσθετων κανόνων ή πρότυπων διαδικασιών. Άλλες διατάξεις αφήνουν χώρο για ερμηνεία ως προς το τι ακριβώς προτείνεται. Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται τακτικά οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Σύμβασης.

Σε κάθε συνεδρίασή της, η Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών της Σύμβασης CITES εξετάζει τα προβλήματα εφαρμογής της Σύμβασης και την αποτελεσματικότητά της. Τα αποτελέσματα των συζητήσεών της έχουν τη μορφή συστάσεων (άρθρο XI, παράγραφος 3) που καταγράφονται είτε σε Ψηφίσματα (Resolutions) είτε σε Αποφάσεις (Decisions) της Συνδιάσκεψης των Μερών.

Από αυτούς τους δυο τύπους συστάσεων, τα Ψηφίσματα προορίζονται να είναι μιας πιο μόνιμης φύσης, καθοδηγώντας την εφαρμογή της Σύμβασης για περιόδους πολλών ετών. Τα Ψηφίσματα περιλαμβάνουν τις οδηγίες που παρέχονται από τη Συνδιάσκεψη των Κρατών Μερών στο πώς να ερμηνεύονται οι διατάξεις της Σύμβασης, αλλά επίσης περιλαμβάνουν: τα έγγραφα για την σύσταση των μόνιμων επιτροπών, τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα εργασίας της Γραμματείας, τους κανόνες για τον έλεγχο του εμπορίου (όπως η έκδοση αδειών και η σήμανση των δειγμάτων του εμπορίου), και τα κείμενα που θεσπίζουν μακροχρόνιες διαδικασίες.

Κάθε σχέδιο Ψηφίσματος για να εξεταστεί στη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Κρατών Μερών πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία CITES 150 μέρες πριν τη συνάντηση [δες Ψήφισμα Συνδ.4.6 (Rev.CoP19)], έτσι ώστε τα Μέρη να έχουν το χρόνο να το λάβουν και να το εξετάσουν αρκετά εκ των προτέρων.

Τα Ψηφίσματα που έχουν υιοθετηθεί και ισχύουν από την πρώτη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών το 1976 έως και σήμερα αναφέρονται αναλυτικά στην λίστα που ακολουθεί. Όλα τα Ψηφίσματα αριθμούνται και ο αρχικός αριθμός κάθε ενός δείχνει τη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών στην οποία αυτό υιοθετήθηκε. Για παράδειγμα το Ψήφισμα Συνδ. 2.11 υιοθετήθηκε στην δεύτερη συνάντηση. Αν γίνονται μικρότερες τροποποιήσεις σε κάποιο Ψήφισμα σε μια μεταγενέστερη συνάντηση, αυτό συνηθίζεται να καταδεικνύεται μέσω του “(Rev.)” μετά τον αριθμό του Ψηφίσματος, με αναφορά και του αριθμού της συνάντησης που επικυρώθηκε η εν λόγω τροποποίηση [π.χ. Ψήφισμα 5.20 (Rev.CoP17)].

Ψηφίσματα της Συνδιάσκεψης των (Κρατών) Μερών σε ισχύ μετά την 19η Συνδιάσκεψη (Πόλη του Παναμά, 14-25 Νοεμβρίου 2022).