Ψηφίσματα Σύμβασης CITE

Τα Ψηφίσματα περιλαμβάνουν τις οδηγίες που παρέχονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων της Σύμβασης.


Το κείμενο της Σύμβασης παρέχει ένα βασικό πλαίσιο για την εφαρμογή της CITES. Η φύση ορισμένων διατάξεων είναι πολύ ευρεία και χρειάζεται να συμπληρωθεί από μια συμφωνία για το πώς αυτές πρέπει να εφαρμόζονται με εναρμονισμένο τρόπο, για παράδειγμα μέσω του καθορισμού πρόσθετων κανόνων ή πρότυπων διαδικασιών. Άλλες διατάξεις αφήνουν χώρο για ερμηνεία ως προς το τι ακριβώς προτείνεται. Ως αποτέλεσμα, απαιτούνται τακτικά οδηγίες για την επίλυση προβλημάτων και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Σύμβασης.

Μια από τις αποστολές της Συνδιάσκεψης των Μερών είναι να κάνει συστάσεις για να παρέχει αυτές τις οδηγίες (Άρθρο XI, Παράγραφος 3). Αυτές οι συστάσεις καταγράφονται σε έναν από δύο τρόπους, είτε σε Ψηφίσματα είτε σε Αποφάσεις. Από αυτούς τους δυο τύπους συστάσεων, τα Ψηφίσματα προορίζονται να είναι μιας πιο μόνιμης φύσης, καθοδηγώντας την εφαρμογή της Σύμβασης για περιόδους πολλών ετών. Τα Ψηφίσματα περιλαμβάνουν τις οδηγίες που παρέχονται από τη Συνδιάσκεψη των Μερών στο πώς να ερμηνεύονται οι διατάξεις της Σύμβασης όμως αυτά περιλαμβάνουν επίσης: τα έγγραφα που ιδρύουν τις μόνιμες επιτροπές, τους προϋπολογισμούς της Γραμματείας, κανόνες για τον έλεγχο του εμπορίου (όπως την έκδοση αδειών και τη σήμανση των δειγμάτων του εμπορίου), και τα κείμενα καθορισμού μακρόχρονων διαδικασιών, όπως η Αναθεώρηση το Σημαντικού Εμπορίου, Ψήφισμα Συνδ. 12.8 (Rev. CoP13).

Κάθε σχέδιο ψηφίσματος για να εξεταστεί στη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία 150 μέρες πριν τη συνάντηση, σύμφωνα με το Ψήφισμα Συνδ. 4.6 (Rev.CoP15), έτσι ώστε τα Μέρη να έχουν το χρόνο να τo λάβουν και να το εξετάσουν αρκετά εκ των προτέρων.

Γύρω στα 262 Ψηφίσματα έχουν υιοθετηθεί από την πρώτη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών το 1976 όμως μόνο 82 είναι επί του παρόντος σε ισχύ. Όλα τα Ψηφίσματα αριθμούνται και ο αρχικός αριθμός κάθε ενός δείχνει τη συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών στην οποία αυτό υιοθετήθηκε. Για παράδειγμα, το Ψήφισμα Συνδ. 3.4 υιοθετήθηκε στην τρίτη συνάντηση. Αν γίνονται μικρότερες τροποποιήσεις σε κάποιο ψήφισμα σε μια  μεταγενέστερη συνάντηση, αυτό συνηθίζεται να καταδεικνύεται μέσω του “(Rev.)” μετά τον αριθμό του Ψηφίσματος. Εν τούτοις, ξεκινώντας με την 12η συνάντηση της Συνδιάσκεψης των Μερών (CoP12), τώρα επίσης διευκρινίζεται η συνάντηση κατά την οποία αυτά έχουν αναθεωρηθεί, για παράδειγμα Ψήφισμα Συνδ. 8.3 (Rev. CoP13).

Ψηφίσματα της Συνδιάσκεψης των (Κρατών) Μερών σε ισχύ μετά την 16η συνάντηση (3-14 Μαρτίου 2013).