Δ/νση Αναδασώσεων

Αγίας Λαύρας 66, 111 41, Αθήνα

Γραφείο Διεύθυνσης
Τηλ: 210 2284 072, Fax: 210 2284 861
Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών
Τηλ: 210 2283 945
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
Τηλ: 210 2284 878
Τμήμα Δασικών Φυτωρίων και Σποροσυλλογής
Τμήμα Διοικητικό-Λογιστικό
Τηλ: 210 2284 072