Δασαρχείο Αιγάλεω

Καποδιστρίου 22, Τ.Κ 122 41, Αιγάλεω, Τηλ: 210 5982315 & Fax: 210 5987475

Τμήμα Διοικήσεως & Διαχείρισης Δασών & Δημόσιου Κατήγορου
Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
Τμήμα Δασοπροστασίας
Γραφείο Διοικητικό -Λογιστικό
Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής


Αρμοδιότητες Δασαρχείου Αιγάλεω

1. Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημόσιου Κατηγόρου: Η διοίκηση, εκμετάλλευση και η διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων. Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών ως και η εφαρμογή και η παρακολούθηση των εκάστοτε κρατικών προγραμμάτων αναπτύξεως της ιδιωτικής δασοπονίας. Η εκτέλεση υλοτομικών εν γένει εργασιών, η διάθεση των δασικών προϊόντων, θέματα οργανώσεως και εποπτείας της δασικής εργασίας, των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών. Θέματα δασικής εκπαιδεύσεως, ενημερώσεως και δασικών εφαρμογών. Η τήρηση και ενημέρωση των δασικών βιβλίων.

2. Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων: Η εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως δασικών τεχνικών έργων και εργασιών κατ’εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων και μελετών. Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και εργασιών και υποβολή τούτου αρμοδίως. Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανικού εξοπλισμού και υλικού. Η μέριμνα δια τη λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή του πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και υλικού. Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών αναπτύξεως της ιδιωτικής δασοπονίας. Ο χειρισμός παντός θέματος συναφούς προς την εκτέλεση των δασοτεχνικών έργων.

3. Τμήμα Δασοπροστασίας: Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων καθώς και παντός περιουσιακού στοιχείου. Η εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσεως για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. Η μέριμνα κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο χειρισμός εν γένει θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, αποτερματισμού, αλλαγής χρήσεως και μισθώσεως δασικών εκτάσεων. Ο χαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων κατά τα εν αρθ. 14 του Ν.998/79 οριζόμενα. Η έκδοση και εφαρμογή των δασικών εν γένει ρυθμιστικών διατάξεων. Ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας εν γένει και η μέριμνα της εκδικάσεως αυτών.