Δασαρχείο Λαυρίου

Φ. Νέγρη 5, 195 00, Λαύριο, Τηλ: 22920 23100, 22920 24444, Fax: 22920 27761

Τμήμα Διοικήσεως & Διαχείρισης Δασών & Δημόσιου Κατήγορου
Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
Τμήμα Δασοπροστασίας
Γραφείο Διοικητικό -Λογιστικό
Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής
Δασονομείο Λαυρίου
Δασονομείο Κερατέας
Τηλ/Fax: 22990 69888


Αρμοδιότητες του Δασαρχείου Λαυρίου:

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών & Δημοσίου Κατηγόρου:

 • Η διοίκηση εκμετάλλευσης και η διαχείριση των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων.
 • Η δασοπολιτική επιτήρηση επί των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, η επαλήθευση των διαχειριστικών μελετών ως και η εφαρμογή και η παρακολούθηση των εκάστοτε κρατικών προγραμμάτων αναπτύξεως της ιδιωτικής δασοπονίας.
 • Η εκτέλεση υλοτομικών εργασιών, η διάθεση των δασικών προϊόντων, θέματα οργάνωσης και εποπτείας της δασικής εργασίας, των δασικών συνεταιρισμών, δασικής φορολογίας και δασικών βιομηχανιών.
 • Θέματα δασικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και δασικών εφαρμογών.
 • Ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στη δίωξη παραβάσεων της εν γένει Δασικής Νομοθεσίας που αφορούν αξιόποινες πράξεις σε βαθμό πταίσματος.
 • Η τήρηση και ενημέρωση των δασικών βιβλίων.

Τμήμα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων:

 • Η εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως δασικών τεχνικών έργων και εργασιών κατά εφαρμογή των εγκεκριμένων προγραμμάτων και μελετών.
 • Η σύνταξη του απολογισμού των εκτελουμένων πάσης φύσεως έργων και εργασιών και υποβολή τους αρμοδίως.
 • Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου μηχανισμού και εξοπλισμού.
 • Η μέριμνα για τη λειτουργία, φύλαξη, συντήρηση και επισκευή πάσης φύσεως μηχανικού εξοπλισμού και υλικού.
 • Η παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραμμάτων έργων και μελετών αναπτύξεως της ιδιωτικής δασοπονίας.
 • Ο χειρισμός παντός θέματος συναφούς με την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων.

Τμήμα Δασοπροστασίας:

 • Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, των δασοτεχνικών έργων καθώς και παντός περιουσιακού στοιχείου.
 • Η εκπόνηση και εκτέλεση σχεδίου δράσεως αντιπυρικής προστασίας κατά τα άρθρα 23 έως 37 του Νόμου 998/1979.
 • Η μέριμνα κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων.
 • Ο χειρισμός εν γένει θεμάτων δασικής ιδιοκτησίας, κτηματογραφήσεως, δασολογίου, αποτερματισμού, αλλαγής χρήσεως και μισθώσεως δασικών εκτάσεων.
 • Ο χαρακτηρισμός δασών και δασικών εκτάσεων κατά το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 οριζόμενα.
 • Η έκδοση και εφαρμογή των δασικών εν γένει ρυθμιστικών διατάξεων.
 • Ο χειρισμός θεμάτων αναγομένων στην δίωξη των παραβατών των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας εν γένει και η μέριμνα της εκδικάσεως αυτών.

Γραφείο Διοικητικό – Λογιστικό:

 • Η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη, η τήρηση του αρχείου και των φακέλων του προσωπικού και η αντιμετώπιση παντός θέματος διοικητικής φύσεως.
 • Η διαχείριση χρηματικού και υλικού, η σύνταξη των δικαιολογητικών των δαπανών, η διενέργεια δημοπρασιών, προμηθειών και πληρωμών και η εν γένει διαχειριστική και λογιστική εξυπηρέτηση του Δασαρχείου.

Γραφείο Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας & Δασικής Αναψυχής:

 • Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τα αντικείμενα της θήρας, ιχθυοπονίας, ορεινών ρεόντων υδάτων, ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών και κυνηγετικών οργανώσεων, πλην των τοιούτων μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων.
 • Ο χειρισμός θεμάτων αναφερομένων στους Εθνικούς Δρυμούς, αισθητικά Δάση και Ορεινό Τουρισμό, πλην των τοιούτων μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων.

Δασονομείο Λαυρίου και Δασονομείο Κερατέας:

 • Υπό την καθοδήγηση του Δασαρχείου κατά περίπτωση, συμμετοχή στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και προστασία των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής δικαιοδοσίας τους, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Η επίβλεψη στην περιοχή δικαιοδοσίας, των ανατιθεμένων από το Δασαρχείο έργων και εργασιών των προβλεπομένων υπό των πάσης φύσεως δασικών μελετών.
 • Η επιτήρηση των ανατιθεμένων από το Δασαρχείο κατά περίπτωση, πάσης φύσεως δασικών έργων και η υποβολή τούτων αρμοδίως.
 • Η επίβλεψη δια εργολαβίας εκτελουμένων δασικών έργων στην περιοχή δικαιοδοσίας τους, κατόπιν αποφάσεως του προϊσταμένου του Δασαρχείου.
 • Η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, και των θηραμάτων.
 • Η βεβαίωση των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας και η υποβολή πρωτοκόλλων μηνύσεων κατά των παραβατών.
 • Η κατάσχεση αδέσποτων και παρανόμως απολαμβανομένων και μεταφερομένων θηραμάτων καθώς και η εκποίηση των κατασχεμένων θηραμάτων.
 • Η παρακολούθηση των εκτελουμένων πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και εργασιών
 • Η εγκατάσταση των παραχωρησιούχων δημοσίων δασικών εκτάσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των όρων των παραχωρητηρίων.
 • Η προσήμανση και υπόδειξη των προς υλοτομία δένδρων των νεόφυτων και πυκνόφυτων και κληροτεμαχίων υπό την καθοδήγηση δασολόγου.
 • Η προσήμανση των προς υλοτομία μεμονωμένων και φυόμενων εντός αγροκτημάτων δένδρων και των προς υλοτομία για ατομικές ανάγκες δένδρων, μη κειμένων εντός συστάδων διαχειριζομένων βάση διαχειριστικών μελετών.
 • Η κατόπιν εντολής του Δασαρχείου, εγκατάσταση των υλοτόμων στα υπό εκμετάλλευση δάση.
 • Η παρακολούθηση και έλεγχος υλοτομιών, η διενέργεια μερικών εξελέγξεων μέχρι ποσού 100κ.μ. ξυλείας ή αναλόγου ποσού δασικών προϊόντων ή αναλόγου ποσού λοιπών δασικών προϊόντων, η έκδοση αδειών υλοτομίας αυτών και η υποβολή αρμοδίως των οικείων πρωτοκόλλων.
 • Η κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών υλοτομίας ξυλείας για ατομικές ανάγκες και απολήψεως καυσίμου ύλης για ασβεστοποιία.
 • Η κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας αρχής έκδοσης αδειών υλοτομίας μικρό-επαγγελματικών και μικρό-υλοτομικών αναγκών, για ανάγκες μελισσοκομείων και λοιπών εγκαταστάσεων ζωοτεχνίας και ιχθυοτροφίας, για επισκευή και ανέγερση εκκλησιών και για εξυπηρέτηση μικρών κοινωφελών έργων.
 • Η έγκριση υλοτομίας μεμονωμένων ή σε μικρές ομάδες φυόμενων δασικών δένδρων και θάμνων εντός αγροκτημάτων.
 • Η έκδοση και θεώρηση αδειών θήρας, η έκδοση δελτίων κατοχής κυνηγετικών όπλων και η σε πρώτο βαθμό επιβολή της ποινής του διοικητικού προστίμου για εκπρόθεσμη σφράγιση ή αυθαίρετη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
 • Η κατάρτιση διαγράμματος επί αιτήσεων παραχώρησης δημοσίων δασικών εκτάσεων και εκχερσώσεως ιδιωτικών τοιούτων, ως και επί αυθαιρέτων καταλαμβανόμενων δασών και δασικών εκτάσεων.
 • Η αυτοψία και πρόταση για την έκδοση πάσης φύσεως δασικών αστυνομικών διατάξεων, ως και για την κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων.
 • Η κατόπιν εγκρίσεως μέριμνα για την καύση καλάμων εντός δασών και δασικών εκτάσεων ως και στις παρυφές αυτών.
 • Η παραγγελία για την νομίμως από τους δασοφύλακες επίδοση δικογράφων.