Κύρωση Δασικών Χαρτών

Κυρωθέντες Δασικοί Χάρτες:
α) Π.Πεντέλη (ΦΕΚ 532/Δ΄/ 22-12-2011), Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα
β) Ν.Πεντέλη (ΦΕΚ 533/Δ΄/22-12-2011), Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα
γ) Μαραθώνας (ΦΕΚ 88/Δ΄/24-2-2012), Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Πεντέλης, Νέας Πεντέλης και Μαραθώνα
δ) Φυλή (ΦΕΚ: 128/Δ΄/11-3-2013 & ΦΕΚ: 566/Δ΄/12-11-2013), Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Δημοτικής Κοινότητας Φυλής του Δήμου Φυλής
ε) Κηφισιά (ΦΕΚ: 526/Δ΄/10-10-2013), Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Δημοτικής Κοινότητας Κηφισιάς
στ) Δροσιά (ΦΕΚ: 198/Δ΄/24-4-2013 & ΦΕΚ: 575/Δ΄/14-11-2013), Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς

Διαδικασία/απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης πιστοποιητικού/βεβαίωσης χαρακτήρα έκτασης, κατόπιν της κύρωσης του δασικού χάρτη, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις στην αριθ. 199284/707/14-12-2010 (ΦΕΚ 2159/Β΄) ΥΑ του ΠΕΚΑ και το αριθ. 21960/426/31-12-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΜ00-Ζ9Χ) έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, για τις ανωτέρω περιοχές, συγκεκριμένα:
α) Αίτηση στην υπηρεσία
β) Συντεταγμένες κορυφών έκτασης σε σύστημα ΕΓΣΑ’87
γ) Τέλος το οποίο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου, στις ΔΟΥ, στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 2339 ‘Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών του Δημοσίου’ του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό καθορίζεται σύμφωνα με τις παρ. Α & Β , του αρθ. 12 της αριθ. 1194040/504/6-9-2011 ΥΑ (ΦΕΚ 2110/Β΄) του ΠΕΚΑ.