Δασικές Υποθέσεις

Οι Δασικές μας Υπηρεσίες μεριμνούν για τη βέλτιστη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κρατικού πλούτου των δασών και των δασικών εκτάσεων.

Ειδικότερα, έχουν την αρμοδιότητα:

 • εκπόνησης δασικών χαρτών, πράξεων χαρακτηρισμού, αποφάσεων κήρυξης αναδασωτέων και κατεδαφίσεων αυθαιρέτων, καθώς και εγκρίσεων επιτρεπτών παρεμβάσεων,
 • εφαρμόζουν προγράμματα δασοπροστασίας και λαθροϋλοτομιών
 • εκτελούν δασοτεχνικά έργα,
 • φροντίζουν για την προστασία και ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, της άγριας πανίδας και των δασικών βοσκοτόπων και εκδίδουν αποφάσεις απαγόρευσης θήρας,
 • εκτελούν μελέτες αποκατάστασης, αναδασωτικές εργασίες,
 • μεριμνούν για την ανάπτυξη και συντήρηση φυτευτικού υλικού.

Πρότυπα Έγγραφα Δασικών Υπηρεσιών:

 1. Αίτηση Πολίτη
 2. Αίτηση χορήγησης άδειας θήρας
 3. Αίτηση χορήγησης άδειας θήρας σε κυνηγούς υπηκόους ξένων κρατών (πλην πολιτών Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 4. Αίτηση έγκρισης υλοτομίας σε ιδιόκτητη έκταση (Έγκριση υλοτομίας αυτοφυών δασικών δένδρων από αγρόκτηματα)
 5. Αίτηση έγκρισης υλοτομίας σε ιδιόκτητη έκταση για ατομικές ανάγκες (Έγκριση υλοτομίας αυτοφυών δασικών δένδρων από δασοκτήματα)
 6. Αίτηση έγκρισης υλοτομίας σε δάση και δασικές εκτάσεις για ατομικές ανάγκες (διάθεση καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες)
 7. Αίτηση χορήγησης άδειας υλοτομίας για εμπορικούς λόγους
 8. Αίτηση χορήγησης παράτασης χρόνου υλοτομίας δασοτεμαχίου
 9. Αίτηση άδειας χορήγησης φυτών
 10. Αίτηση έκδοσης Πράξης Χαρακτηρισμού
 11. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης περί του αμετακλήτου πράξης χαρακτηρισμού
 12. Αίτηση έγκρισης εγκατάστασης ποιμνιοστασίου σε δασική έκταση
 13. Αίτηση αναμόρφωσης στοιχέιων δασικού χάρτη
 14. Αίτηση χορήγησης ταυτότητας δασεργάτη
 15. Αίτηση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για την καλή εκτέλεση των δασικών εργασιών (άρθρο 5 του π.δ.126/1986)
 16. Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού χαρακτήρα έκτασης
 17. Αίτηση εγκατάστασης σε συστάδα
 18. Αίτηση χορήγησης χορήγησης παράτασης  της  διάρκειας  παραχώρησης  της εκμετάλλευσης  συστάδας
 19. Αίτηση συμμετοχής στην θεωρητική εκπαίδευση νεοεισερχόμενων δασεργατών