Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Στα Μέτρα 08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών» και Μ12 «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, έχουν ενταχθεί τα ακόλουθα υπομέτρα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 244.000.000 €:

  • Υπομέτρο 8.1: «Στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων»
  • Υπομέτρο 8.2: «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα»
  • Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
  • Υπομέτρο 8.4: «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»
  • Υπομέτρο 8.6: «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων»
  • Υπομέτρο 12.2: «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε δασικές περιοχές του δικτυού Natura 2000»

Με την ΚΥΑ 1921/2018 (Β΄2597), έχουν οριστεί η Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και οι Δ/νσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Δ/νσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 και έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε αυτές.

Με την ΥΑ 166759/1117/2018 έχουν οριστεί για κάθε υπομέτρο του ΠΑΑ 2014-2020 οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος.

Με την απόφαση 174526/3698/22.10.18 Γενικού Διευθυντή Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, έχουν οριστεί οι υπεύθυνοι εισηγητές – χειριστές των αρμόδιων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για την υλοποίηση των εκχωρηθέντων δασικών μέτρων / υπομέτρων και δράσεων  του ΠΑΑ 2014-2020, ενώ με την απόφαση 59548/402/01.07.2019, έχει συγκροτηθεί στη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος ομάδα Συντονισμού για τα δασικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.

Για το πλαίσιο λειτουργίας του υπομέτρου 8.1, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 3226/2019 (Β΄3857), του υπομέτρου 8.2, η ΚΥΑ 3227/2019 (Β΄3857), του υπομέτρου 8.3 η ΚΥΑ 4636/2019 (Β΄2834) και του υπομέτρου 8.4 η ΚΥΑ 4637/2019 (Β΄2834).

Σε συνέχεια της έκτακτης σύσκεψης που συγκάλεσε ο Υπουργός ΠΕΝ, κ. Κωστής Χατζηδάκης, σε σχέση με την απορρόφηση των κοινοτικών πόρων για τα δάση, πραγματοποιήθηκε στις 06.11.2019, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού ΠΕΝ, τεχνική συνάντηση με τους Συντονιστές και Υπηρεσιακούς παράγοντες των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, προκειμένου να υπάρξει ο αναγκαίος συντονισμός για την ταχύτερη προώθηση των εν λόγω προγραμμάτων.

Υπομέτρο 8.3

Για το υπομέτρο 8.3 έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση και έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΑΑ) προκειμένου οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση στήριξης για σχετική οικονομική ενίσχυση με καταληκτική ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15.04.2020. Το υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, παθογόνων οργανισμών και πλημμυρικών φαινομένων.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνες είναι για:

Δασικές Πυρκαγιές: Σοφία Κολλάρου, email: s.kollarou@prv.ypeka.gr
Παθογόνοι Οργανισμοί: Αικατερίνη Κούτλα, e-mail: k.koutla@prv.ypeka.gr
Πλημμυρικά φαινόμενα: Βερενίκη Λούκα, e-mail: v.louka@prv.ypeka.gr

2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

Για το υπομέτρο 8.3 έχει εκδοθεί η 2η πρόσκληση και έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΑΑ), προκειμένου οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση στήριξης για σχετική οικονομική ενίσχυση.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 12/09/2023.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 20/10/2023 και ώρα 23:59:59.

Ημερομηνία λήξης υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, κατατίθενται στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 31/10/2023 (το αργότερο) και έως ώρα 13:00 (η ίδια ημερομηνία και χρονικό όριο πρέπει να αναγράφεται και στο Δελτίο Αποστολής της υπηρεσίας μεταφοράς εγγράφων).

Δικαιούχοι:

 • Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους
 • Ιερές Μονές της χώρας

Περιφέρεια: Όλη η επικράτεια

Το Υπομέτρο 8.3 περιλαμβάνει Δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών, οι οποίες ορίζονται:

 • οι πυρκαγιές,
 • οι παθογόνοι οργανισμοί,
 • τα πλημμυρικά φαινόμενα
 1. 2η Πρόσκληση 8.3
 2. Υπόδειγμα Αίτησης στήριξης 8.3
 3. Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου 8.3
 4. Πίνακας αποτύπωσης αδειών και εγκρίσεων 8.3
 5. Εθνικό Σχέδιο Αντιπυρικής Προστασίας
 6. Εθνικό Σχέδιο Παθογόνων Οργανισμών Προστασίας

Αποφάσεις Ένταξης

Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων της 2ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 8.3: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 8: «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη Δασικών Περιοχών και στη Βελτίωση της Βιωσιμότητας των Δασών», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Δράση 8.3.1 «Δασικές Πυρκαγιές»

Δράση 8.3.2 «Παθογόνοι Οργανισμοί»

Δράση 8.3.3 «Πλημμυρικά φαινόμενα»

Υπομέτρο 8.4

Αντίστοιχα, για το υπομέτρο 8.4 έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση και έχει ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣΑΑ) προκειμένου οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλουν αίτηση στήριξης για σχετική οικονομική ενίσχυση με καταληκτική ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 15.04.2020. Το υπομέτρο 8.4 περιλαμβάνει τις δράσεις αναδασώσεων για την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που έχει πληγεί από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα ή υποβάθμιση από άλλες αιτίες όπως η διάβρωση του εδάφους καθώς και δράσεις αποκατάστασης δασικών υποδομών ή δασικών επενδύσεων που έχουν προκύψει από πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι:

Έργα Αναδασώσεων: Δέσποινα Παϊταρίδου, e-mail: d.paitaridou@prv.ypeka.gr
Αποκατάσταση Υποδομών: Δ. Χαρδαλιάς, e-mail: d.chardalias@prv.ypeka.gr

Για την ενημέρωση τόσο των δυνητικών δικαιούχων (Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων καθώς και ΟΤΑ ή ενώσεις αυτών, κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων) των υπομέτρων 8.3 και 8.4, όσο και των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Γενικών Δ/νσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που θα υλοποιήσουν τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης όλων των υπομέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, συνδιοργανώθηκε στις 03.12.2019 από τη Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και την ΕΥΔ ΠΑΑ, ημερίδα στη Θεσσαλονίκη.

Αντίστοιχη ημερίδα υλοποιήθηκε και στην Αθήνα στις 16.12.2019.