Έγκριση: α) του από 18/06/2020 πρακτικού αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα – Circular Economy Implementation in Greece (LIFE-IP CEI – Greece – LIFE18 IPE GR000013)» β) των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων (υποβληθέντων αιτήσεων/προτάσεων).

Μετάβαση στο περιεχόμενο