1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ του...

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ του επιστναπτόμενου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Δασικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου LIFE ForestLife «Οικοδόμηση συνεργασιών, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ανταλλαγή γνώσεων για τα δάση του Δικτύου NATURA 2000 στην Ελλάδα – Building cooperation, developing skills and sharing knowledge for Natura 2000 forests in Greece» (LIFE14/GIE/GR/000304)» σχετικά με την υπ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/10803/452/30-01-2020 (ΑΔΑ: Ψ3544653Π8-779) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχετικό Αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο