1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών)...

Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης γενικών υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο «Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν» Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 82181

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο