1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην...

Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΓΓΦΠ&Υ) διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου του έργου: «Τεχνική υποστήριξη ΓΓΦΠ&Υ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ» Υποέργο 2, με Κωδικό ΟΠΣ 5001372 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,με κωδικό πράξης ΣΑ:2016ΣΕ27510017 (CPV:90713000-8) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις τουν.4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

 

Σχετικά αρχεία


Μετάβαση στο περιεχόμενο