Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων για την συγκρότηση: α) της δευτεροβάθμιας επιτροπής, σε ετήσια βάση, παρακολούθησης και παραλαβής βάσει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, β) της Επιτροπής Ενστάσεων, ετήσιας βάσης, του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει

Σχετικό έγγραφο

Skip to content