1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Επιμερισμός του ειδικού τέλους...

Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. σε μία ή περισσότερες Κοινότητες για την περίοδο των ετών 2010 – 2014, κατόπιν εξέτασης των εκκρεμών ενστάσεων

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/8825/266/18.02.2021 (ΦΕΚ Β΄ 907) Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΞΤΓ4653Π8-876) με την οποία δημοσιοποιείται ο Πίνακας Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2010 – 2014, κατόπιν εξέτασης των εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του ν.4585/2018 (ΦΕΚ Α΄ 216), ενστάσεων επί της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/οικ.172792/23.02.2016 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατ΄ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129) και της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 2172), όπως ισχύουν.
Η παρούσα κοινοποιείται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και στους οικείους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Η διαδικασία επιμερισμού και απόδοσης των ποσών του ειδικού τέλους στους δικαιούχους οικιακούς καταναλωτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 4 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 ΚΥΑ, όπως ισχύει.
Το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είχαν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων του Πίνακα Επιμερισμού, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/οικ.181851/09.08.2016 Aπόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ήτοι στις 09.08.2016.

 

Δείτε εδώ το κείμενο της Απόφασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο