1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Ανάρτηση / δημοσιοποίηση προς...

Ανάρτηση / δημοσιοποίηση προς το κοινό της Σ.Μ.Π.Ε. του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ε.Π.Σ. για την πυρόπληκτη περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήνας των Δήμων Μαραθώνος και Ραφήνας – Πικερμίου, Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της με Αρίθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1225) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 της με Αριθμ. οικ.40238/28.09.2017 Κ.Υ.Α. (Β΄ 3759):

α. Ανακοινώνει ότι μετά τις μεταβολές που επέφερε στο Ε.Π.Σ. η ανάρτηση του δασικού χάρτη της περιοχής, τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή:

– Τεύχος συμπληρωματικών στοιχείων Σ.Μ.Π.Ε., για τις αλλαγές που προκύπτουν από το νέο δασικό χάρτη στο Ε.Π.Σ. για την πυρόπληκτη περιοχή των ΔΕ Νέας Μάκρης και Ραφήνας,

– τον Χάρτη 5 «Πρόταση χωρικής ανάπτυξης περιοχής επέμβασης», με επισήμανση των περιοχών με αλλαγή στο πολεοδομικό καθεστώς, μετά την ανάρτηση του νέου δασικού χάρτη.

β. Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί του Τεύχους συμπληρωματικών στοιχείων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ταχ. Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής ημερών (παρ. 14 άρθρου 2 ν.4626/2019, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 130 παρ. 4 γ. ν.4685/2020).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΜΠΕ

ΧΑΡΤΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο