Ανάρτηση / δημοσιοποίηση προς το κοινό της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠΣ για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού Συγκροτήματος Αθηνών (ΔΣΣΑ), σε τμήμα του Δημοσίου Ακινήτου ΑΒΚ 391 στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής (μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού).

Ανακοίνωση :
«Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ.δ/νση : Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του νέου Δικαστικού Σωφρονιστικού
Συγκροτήματος Αθηνών (ΔΣΣΑ), σε τμήμα του Δημοσίου Ακινήτου ΑΒΚ 391 στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής
(μετεγκατάσταση του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του
άρθ. 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 ΚΥΑ (Β ́ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παρ. 4 της υπ’ αριθ. οικ. 40238/28.9.2017 ΚΥΑ (Β ́ 3759) :


α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς
τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως
άνω σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος &
Ενέργειας (ταχ.δ/νση Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.


β) Ανακοινώνει ότι, ο πλήρης φάκελος της ΣΜΠΕ με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα
γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση : Πανόρμου 2, 11523 Αθήνα), καθώς και στη Γραμματεία του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ταχ.δ/νση λεωφ. Συγγρού 15-17, τ.κ. 11743 Αθήνα),
προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.».

Συμπιεσμένο αρχείο με σχετικά έγγραφα

Μετάβαση στο περιεχόμενο