1. Αρχική
  2. /
  3. Δημόσια Διαβούλευση
  4. /
  5. Ανάρτηση – δημοσιοποίηση στο...

Ανάρτηση – δημοσιοποίηση στο κοινό της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της τροποποίησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) για την τροποποίηση των ισχυουσών πολεοδομικών ρυθμίσεων στην έκταση του Συγκροτήματος «EAST PLAZA» στη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Ανακοίνωση:
«Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης, Ταχ.
Δ/νση: Βασ. Όλγας 160 -162 & 25ης Μαρτίου, 54646, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313 305100) ως
υπηρεσία αρμόδια για τη μέριμνα έγκρισης της τροποποίησης του Ειδικού Πολεοδομικού
Σχεδίου για την τροποποίηση των ισχυουσών πολεοδομικών ρυθμίσεων στην έκταση του
κέντρου East Plaza στη Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.4.2 της με αρ.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28-8-2006 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση
επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου προς τη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11,
11473, Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr),μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη
δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β. Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του
φακέλου της ΣΜΠΕ βρίσκεται στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης της
Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.»

Χάρτης A.3.θ

ΣΜΠΕ_East_Plaza_v02_S

Χάρτης Π.2

Χάρτης A.3.π

Μετάβαση στο περιεχόμενο