1. Αρχική
  2. /
  3. Δίκτυο Natura 2000
  4. /
  5. Ανάρτηση ΠΔΠ 2021-2027

Ανάρτηση ΠΔΠ 2021-2027

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας («Οδηγία για τους οικοτόπους») για την περίοδο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021–2027.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Μετάβαση στο περιεχόμενο